Nawigacja

Program wychowawczy SP nr 1

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

„Szkoła przyjazna dzieciom – pomagająca im zrozumieć siebie  i otaczający świat”

Rok szkolny 20162017

Podstawą prawną  programu wychowawczego są następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
 4. Ustawa o Systemie Oświaty
 5. Karta Nauczyciela
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 7. Statut szkoły.

§1

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

1. Misja szkoły

  1) Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami;

   a) Nauczyciele wychowawcy wspierają wszechstronny rozwój dzieci, towarzyszą im w osiąganiu celów i wzmacniają

       umiejętności radzenia sobie w życiu. Szkoła przyjazna zna potrzeby i zainteresowania swoich uczniów, zaspokaja ich ciekawość      poznawczą, dba, aby praca przebiegała w miłej i twórczej atmosferze;

   b) Szkoła bezpieczna diagnozuje swoje środowisko. Stosuje profilaktykę narkomanii, alkoholizmu, przestępczości nieletnich. Zapewnia dzieciom opiekę na świetlicy szkolnej, opiekę pielęgniarki. Ponadto  ułatwia kontakt z placówką psychologiczno-pedagogiczną oraz jest zaangażowana w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy dzieciom z rodzin ubogich. Żyć bezpiecznie tzn. żyć pewnie, bez obawy, bez szkody dla siebie i ludzi z otoczenia.

  c) Rodzice pełnią zadania wychowawcze w stosunku do swoich dzieci i na nich spoczywa główny obowiązek wychowawczy. Szkoła współpracująca z rodzicami wspiera w swej działalności funkcje wychowawcze rodziny. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły;

 

2. Wizja szkoły

1) Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania

    uczniów, rodziców i pracowników w budowaniu jej wizerunku.

2) Szkoła będzie wspierać wszechstronny rozwój uczniów poprzez:

    a) tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery nauki,

    b) tworzenie warunków do rozwoju aktywności poznawczej,

    c) rozbudzanie motywacji do dalszej edukacji.

3) Szkoła będzie przygotowywać dziecko do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata poprzez:

    a) uczenie szacunku do siebie i innych,

    b) rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dziedzictwo kultury narodowej,

    c) uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób właściwy,

    d) poznawanie zasad życia społecznego,

    e) uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody i zwierząt.

4). Nauczyciele będą:

    a) podnosić swoje kwalifikacje poprzez różnorodne formy doskonalenia,

    b) wzajemnie sobie pomagać okazując szacunek i życzliwość,

    c) wspierać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy.

5). Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Zespoły nauczycieli podejmują działania mające na    celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości wynikających  w szczególności z:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej

7) z choroby przewlekłej

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 

3.  Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

1) W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy  sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

a) uczciwość,

b) wiarygodność,

c) odpowiedzialność,

d) wytrwałość,

e) poczucie własnej wartości,

f) szacunek dla innych ludzi,

g) ciekawość poznawcza, kreatywność,

h) przedsiębiorczość,

i) kultura osobista,

j) gotowość do uczestnictwa w kulturze,

k) podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

2) W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

3) Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

4) Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole należą:

a) czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

b) myślenie matematyczne  - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

c) myślenie naukowe  - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

d) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

e) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

f) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

g) umiejętność pracy zespołowej.

 

§2

OBSZARY I CELE WYCHOWAWCZE STANOWIĄCE TRZON PRACY WYCHOWAWCZEJ

 1. Rozwój intelektualny
 1. Rozwijanie umiejętności poznawczych;
 2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego;
 3. Umiejętność uczenia się i samokształcenia. Umiejętne korzystanie z mediów;
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Praca z uczniem zdolnym;
 5. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 6. Umiejętność pracy zespołowej;

 

2. Rozwój społeczny

 1. Koleżeńskość, współodpowiedzialność, współpraca w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie trudnych zadań i pokonywanie własnych słabości.
 2. Umiejętność zachowań empatycznych, nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie przyjaźni.
 3. Poszanowanie ludzkiej godności oraz odmienności poglądów.
 4. Bezpieczeństwo własne i innych oraz przeciwdziałanie agresji.
 5. Zapobieganie nadmiernemu hałasowi podczas przerw w trosce o dobre samopoczucie i prawo do odpoczynku uczniów.
 6. Odpowiedzialność za własny rozwój psychofizyczny – rozwijanie zainteresowań i pasji oraz właściwe organizowanie czasu wolnego, miejsce sportu i rekreacji.
 7.  Zagrożenia i patologie – narkomania, nikotynizm, alkoholizm, „dopalacze”, napoje energetyzujące, AIDS - jak im nie ulec?
 8.  Wychowanie prozdrowotne.
 9.  Wrażliwość humanistyczna, szacunek do wartości wyższych.
 10.  Kultura uczuć, umacnianie wiary w człowieka.
 11. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Wychowanie w rodzinie – Ja i moja rodzina.
 1. Uczeń jako członek rodziny – jego obowiązki i prawa. Zasady współżycia w rodzinie.
 2. Rola rodziców w wychowaniu dziecka. Odpowiedzialność rodziców za jego zachowanie, postępy w nauce, postawę wobec siebie i innych.
 3. Szacunek dla starszych, pomoc rodzicom, rodzeństwu, osobom chorym, niedołężnym.
 4. Kultywowanie tradycji rodzinnych.
 5. Wspólne organizowanie wolnego czasu.
 6. Ja i moja rodzina jako część społeczeństwa lokalnego – zaangażowanie rodziny w życie szkolne.
  1. Wychowanie patriotyczne – Tradycje i dziedzictwo kultury lokalnej i narodowej.
 1. Rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych.
 2. Przedstawienie historii własnego regionu
 3. Miejsca pamięci narodowej, które warto poznać.
 4. Szacunek dla przeszłości oraz konieczność ochrony wszelkich śladów historii narodowej.
 5. Sylwetki sławnych Polaków – T. Kościuszko – patron naszej Szkoły – bohater narodowy.
 6. Sylwetki sławnych ludzi naszego regionu – postacie o. Rafała i błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego.
  1. Rozwój świadomości ekologicznej.
 1. Budzenie szacunku do przyrody i zwracanie uwagi na jej piękno i harmonię.

 

§3

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 1. Zapoznanie z bieżącą sytuacją materialną, rodzinną, zdrowotną uczniów w swoje klasie.
 2. Niesienie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, losowej, rodzinnej – pomoc w załatwianiu zapomóg, zwolnień z wpłat na rzecz szkoły, obiadów bezpłatnych przyznawanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Dom Brata Alberta, Radę Rodziców.
 3. Opracowanie planu wycieczek klasowych, krajoznawczych, dydaktycznych.
 4. Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym klasy na dany rok szkolny.
 5. Opracowanie palu imprez klasowych i szkolnych.
 6. Zapoznanie młodzieży z regulaminem korzystania z szatni, jadalni, świetlicy szkolnej.
 7. Zapoznanie uczniów z obowiązkami dyżurnego klasowego.
 8. Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.
 9. Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego i przeciwdziałanie absencji szkolnej.
 10. Współpraca z bibliotekarzem szkolnym w zakresie dystrybucji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń pochodzących z dotacji rządowej.
 11. Tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego.
 12. Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 13. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 14. Rozwijanie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
 15. Pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 16. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 17. Przygotowanie uczniów do rozpoznania wartości  moralnych, do dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz do doskonalenia się.
 18. Kształtowanie u uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.
 19. Kształtowanie u uczniów poszanowania mienia szkolnego i własności prywatnej innych uczniów.
 20. Przestrzeganie podstawowych zasad rzetelnej, dobrej, odpowiedzialnej współpracy z uczniami i rodzicami.
 21. W klasie IV intensywnie pracować w celu integracji zespołu klasowego, organizując cykl spotkań z pedagogiem szkolnym.
 22. Nauczyciel powinien być autorytetem dla wychowanków, służyć pomocą w ramach pracy wychowawczej i dydaktycznej.

 

§4

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE, BĘDĄCE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 

 1. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.
 2. Zapewnienie uczniom nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 3. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 4. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści.
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.
 9. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, przyjmowanie coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
 10. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie młodzieży do publicznych wystąpień.
 11. Współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie obowiązujących norm.
 12. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
 13. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjno-komunikacyjną. Umiejętne korzystanie z mediów (Internet, telewizja i inne).
 14. Odnoszenie się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 15. Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 16. Przyswajanie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów.

 

§5

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. Zorganizowanie minimum trzech spotkań-wywiadówek.

3. Pełnienie dyżuru dyrektorskiego i nauczycielskiego zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami;

4. Utrzymanie kontaktu z rodzicami (telefonicznego, listowego i inne formy komunikacji w razie potrzeby).

5. Omówienie na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu z rodzicami następujących dokumentów:

 

1) Statutu szkoły;

2) Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktycznego szkoły,

3) Wymagań edukacyjnych;

 

 

§6

ZASADY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły,    wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu i współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

4. Zadaniem Samorządu jest m.in. kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji.

 

 

 

 

§7

ZASADY WSPÓLPRACY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PROSZOWICE

 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami władz samorządowych i osobami znaczącymi dla środowiska.
 2. Udział władz terytorialnych w uroczystościach szkolnych.
 3. Czytanie i popularyzowanie wiadomości z prasy dt. Miasta Proszowice.
 4. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych organizowanych dla młodzieży przez CKiW w Proszowicach.
 5. Rozwijanie i upowszechniania kultury chrześcijańskiej poprzez współpracę szkoły z kościołem oraz organizacjami chrześcijańskimi skupiającymi dzieci i młodzież.
 6. Rozwijanie i upowszechnianie kultury sportowej poprzez współpracę szkoły z Klubem Sportowym „Proszowianka”.
 7. Współprac z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Proszowicach – opracowanie przepływu informacji (spójnej do rodziców)..
 8. Współpraca szkoły z organizacjami działającymi na terenie miasta Proszowice: Towarzystwo „Bocian”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Brata Alberta.
 9. Rozwijanie czytelnictwa i udział w imprezach organizowanych przez  Bibliotekę Publiczną w Proszowicach.
 10. Organizowanie spotkań prewencyjnych przez policję na terenie szkoły – szczególnie w klasach I-III.

 

 

§8

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. Wdrażanie programu „Szkoły promującej zdrowie”; (ponowne ubieganie się o certyfikat).
 2. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia -  „Biały Ząbek”, „Trzymaj Formę”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szkoła w ruchu”,  „Szklanka mleka”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, fluoryzacja i lakierowanie zębów.
 3. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia, akcje :Odblaskowa szkoła”, „Bezpiecznie na wsi”,.
 4. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje proekologiczne: „Sprzątanie Świata”, „Listy do Ziemi”, „Ogławianie wierzb”, „Jesteśmy EKO”.
 5. Podnoszenie kompetencji językowych poprzez udział w projekcie Erasmus+.
 6. Podnoszenie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych poprzez udział w projekcie E-Twinning.
 7. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statucie socjalno-bytowym w ramach współpracy z Ogniskiem wychowawczym przy Caritas w Proszowicach. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz system wyprawek i stypendiów.
 8. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (kółka zainteresowań, zajęcia twórcze dla klas 1-3, pogotowia przedmiotowe, kącik czytelniczy, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współpraca z CKiW w Proszowicach – zajęcia taneczne, korekcyjne, plastyczne, teatralne).
 9. Wspomaganie funkcji wychowawczej rodziny – w ramach podnoszenia kompetencji rodzicielskich pogadanki dla rodziców, wskazywanie odpowiednich wzorców zachowania (pogadanki i spotkania z psychologiem, pedagogiem, policjantem, strażakiem, lekarzem, pielęgniarką ), udział w projekcie „Czas dla Rodziny”, „Bezpieczne wakacje”, „Szkoła Współpracy”,  „Etyka nie tylko dla smyka”, akcje charytatywne na rzecz potrzebujących (WOŚP, Góra grosza, Bateria, Nakrętka, Podaruj bajkę, Pola Nadziei, Gwiazdka dla Zwierzaka, .

§9

SZKOLNY SYSTEM MONITOROWANIE I MODYFIKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 1. Cele
  • Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczego;
  • Poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie realizacji;
  • Dokonanie oceny realizacji programu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w programie na następny rok szkolny.
 2. Metoda zbierania informacji
 • Bezpośrednia (obserwacja, analiza dokumentów szkolnych, analiza osiągnięć uczniów, wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami, środowiskiem szkolnym, itp.);
 • Pośrednia (badania kwestionariuszowe – ankiety, wypracowania uczniów, sprawozdania nauczycieli, itp.).
 1. Opracowanie i prezentacja wyników badań.

Wyniki zostaną przedstawione w postaci sprawozdania po każdym roku funkcjonowania programu i przekazane do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów.

Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny i nie podlega aprobacie adresata sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10

Szczegółowy plan działań wychowawczych

Obszar

Główne zadania

Cele wychowawcze

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Rozwój intelektualny

1. Rozwijanie umiejętności poznawczych. Zdobywanie i poszerzanie umiejętności czytania, myślenia naukowego, myślenia matematycznego, umiejętności komunikowania się w języku ojczystym w mowie i piśmie, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

1. Umiejętne korzystanie z katalogów bibliotecznych, prasy, telewizji, radia, internetu.

2. Poznanie historii -rodzaje bibliotek, kąciki klasowe – czytelnicze, kącik literacki, kącik czytelniczy w bibliotece szkolnej, biblioteczka domowa.

3. Angażowanie uczniów w czytelnictwo poprzez akcje „Cala Polska czyta dzieciom”, „Czwartek z książką”; „Czytamy Pierwszakom”; „Daj książce drugie życie”.

4. Poszanowanie książek w tym podręczników szkolnych (opracowanie zasad korzystania z darmowych podręczników pochodzących z dotacji rządowej).

5. Rozwijanie czytelnictwa (ranking biblioteczny w powiązaniu z konkursem OMNIBUS SZKOLNY).

6. Rozwój zainteresowań literackich – tworzenie zbiorów własnej twórczości literackiej uczniów – Kącik literacki – w drodze po Nobla, udział w konkursach, akademiach, apelach,

7. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – jako miejsce służące uczniom;

8. Rozwijanie kompetencji informatycznych, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – projekt BALTIE oraz innowacji „Cyfrowym okiem”

9. Podnoszenie kompetencji językowych poprzez udział w projektach partnerskich Erasmus+, E-Twinning oraz innowacji „Techniki dramowe i inscenizacyjne wspierające mówienie w języku angielskim”.

10. Motywowanie do osiągania wysokich rezultatów naukowych – udział w konkursach kuratoryjnych, wysoki wynik na sprawdzianie, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez szkołę (udział w: DUMA, OBUT, Krakowska matematyka).

-Pogadanka, dyskusja (godziny wychowawcze).

-Kiermasz książek używanych, kiermasz podręczników,

-Koła przedmiotowe i konkursy ortograficzne, literackie,. informatyczne

-Konkursy czytelnicze, wycieczki do biblioteki miejskiej,

-lekcje biblioteczne,

-zajęcia z komputerem w ICIM;

-zajęcia dodatkowe z komputerem, koła zainteresowań,

-apele i akademie,

- nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów,

-teczki tematyczne w bibliotece,

-wycieczki szkolne i zielone szkoły,

-szkolenia i warsztaty – udział w programach i projektach.

 

Bibliotekarz

Wychowawca nauczyciel historii

 

Polonista

Informatyk

Matematyk

 

Wychowawca świetlicy

 

Wszyscy nauczyciele

 

2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

1. Ułatwienie dzieciom sześcioletnim adaptacji w szkole. Objęcie wsparciem najmłodsze dzieci i rodziców (sześciolatki i czterolatki w oddziałach przedszkolnych),

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli dotyczących dostosowania sposobu pracy do cech rozwojowych dziecka sześcioletniego,

3. Pierwsze kroki rodzica i dziecka w szkole,

4. Informacja i informacja zwrotna dla rodziców o postępach i sukcesach dziecka w szkole,

5. Baza danych o specyfice pracy z małym dzieckiem na stronach internetowych szkoły,

6. Udział w konkursie „Mam 6lat”,

7. Dostosowanie warunków pracy świetlicy do pracy z sześciolatkami – podział na grupy świetlicowe.

 

-zajęcia otwarte dla rodziców,

-integracja z przedszkolem – zajęcia dla przedszkolaków,

-doskonalenie i dokształcanie nauczycieli,

-upowszechnianie informacji na stronie internetowej szkoły,

-metody aktywizujące i niestandardowe,

-uzupełnienie pomocy i sprzętów dydaktycznych,

-konkursy dla 6-latków,

-pogadanki z pedagogiem w ramach podnoszenia kompetencji rodzicielskich,

-dostosowanie tematyki zebrań z rodzicami.

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Wychowawcy świetlicy

Pedagog

3. Umiejętność uczenia się i samokształcenia. Umiejętne korzystanie z mediów .

1. Korzystanie z materiałów dostępnych w kąciku czytelniczym,

2. Korzystanie przez uczniów umiejętne z zasobów ICIM – biblioteka szkolna,

3. Techniki zdobywania wiedzy i techniki uczenia się (zajęcia z szybkiego czytania, programowania – robotyka),

4. Uświadomienie korzyści ze zdobywania wiedzy i jej znaczenia w przyszłości,

5. Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji, by uniknąć zagrożeń (uzależnienie od Internetu, wiedza nieuporządkowana i fałszywa),

6. Umiejętność zdobywania wiedzy w życiu codziennym – jestem aktywnym poszukiwaczem i odkrywcą. Dobór programów i metod nauczania.

7. Korzystanie z zasobów ICIM – biblioteka szkolna,

8. Kształtowanie umiejętności współpracy, współdziałania i pracy zespołowej.

-Lekcje biblioteczne.

-Lekcje wychowawcze

-Koła przedmiotowe

-Gazetki tematyczne

-Zajęcia komputerowe i informatyka’

-Wykorzystanie gier planszowych, gier edukacyjnych, rebusów, zagadek, krzyżówek,

- uczenie metodami aktywizującymi, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, eksperymentowanie i doświadczanie.

 

 

 

 

Bibliotekarz

Wychowawca

Informatyk

 

wszyscy

nauczyciele

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Praca z uczniem zdolnym.

1. Aktywna praca w kołach zainteresowań i organizowanie kół zgodnie z zapotrzebowaniem, rozszerzenie oferty edukacyjnej przez organizację zajęć twórczych w klasach 1-3,

2. Organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, by rozbudzać zainteresowania oraz rozwijać już istniejące (koła zainteresowań, zajęcia twórcze, dobór metod, programów nauczania, środków dydaktycznych, plan wycieczek, konkursów, itd.),

3. Zaangażowanie uczniów w konkursach przedmiotowych, szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych (wiedzowych, muzycznych, artystycznych, sportowych).

4. Analiza wybranych programów telewizyjnych i radiowych, przegląd ofert krakowskich i ogólnopolskich,

5. Aktywny udział uczniów w projektach i programach ogólnopolskich i międzynarodowych,

6. Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,

7. Wprowadzanie i realizacja innowacji programowych,

8. Udział dzieci w różnych konkursach.

 

-Zajęcia lekcyjne,

 

-lekcje biblioteczne,

 

-akcje, programy, projekty,

 

-konkursy i akademie,

 

-Dyskusja i rozmowa.

 

-Wycieczki do kina, teatru, filharmonii, opery.

Wychowawca polonista

 

Wszyscy nauczyciele

5. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

1. Indywidualizacja pracy z uczniem mającym trudności w nauce. Wspieranie jego mocnych stron,

2. Aktywna praca dzieci w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, zespołach wyrównawczych, klasach integracyjnych,

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów pragnących nadrobić zaległości w nauce wynikające z nieobecności spowodowanej chorobą.

4.  Tworzenie planów  indywidualnych dla uczniów. Dostosowanie wymagań, różnorodność metod i form oddziaływania. Wsparcie pedagogów szkolnych,

5. Udzielanie pomocy koleżeńskiej w likwidowaniu zaległości w nauce – akcja „Pomocna dłoń- napisz, zadzwoń, zapytaj”,

6. Rozeznanie wychowawcy i pedagoga w sytuacji domowej ucznia – uwzględnianie przy ocenianiu tej sytuacji. Pomoc i wsparcie dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji domowej – współpraca z poradnią PP, MOPS i zespołem interdyscyplinarnym.

 

 

 

-zajęcia lekcyjne,

-zajęcia wyrównawcze,

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

-praca w klasach integracyjnych,

-dyskusje, rozmowy, pogadanki,

-czerpanie z literatury,

-rozmowy ze specjalistami,

--konkursy i akademie,

-dramy, inscenizacje, relaksacja, terapia.

Nauczyciele wychowawca

Nauczyciel wspomagajacy

poradnia PP pedagog rodzice

lekarze

specjaliści

Rozwój społeczny

1. Nauka rozpoznawania wartości moralnych i ich hierarchii.

1. Ukazanie wzorców osobowych z literatury i z życia.

2. Kształtowanie tolerancji wobec poglądów i zapatrywań innych.

3. Wychowanie do wartości – wskazywanie wartości wyższych i wskazywanie wzorów zachowania i skutków braku hierarchii wartości.

4.Szukanie i naśladowanie autorytetów.

5. Realizacja programu „Etyka nie tylko dla smyka” – wartości etyczne i antykorupcyjne.

6. Kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi i pomagania potrzebującym – akcje charytatywne „WOŚP, Góra Grosza, Nakrętka (pomoc Marysi), Gwiazdka dla zwierzaka , Pola Nadziei, Podaruj bajkę, Podaruj serce Afryce,

 

-czerpanie z literatury i mediów,

-pogadanki, rozmowy, inscenizacje, drama,

-katecheza,

-wycieczki do teatru, kina, muzeum.

 

 

 

wychowawca

Nauczyciel katecheta

pedagog

2. Uczenie odpowiedzialności za grupę, umiejętności współpracowania z większością. Nauka kompromisu. Współodpowiedzialność za działania jednostek.

1. Udział w kampanii przedwyborczej do samorządu szkolnego i klasowego.

2. Pełnienie dyżurów klasowych i szkolnych.

3.  Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.

4. Prowadzenie kronik szkolnych (klasowych) i strony internetowej szkoły.

5. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce i innych trudnych sytuacjach życiowych (np. przewlekła choroba).

6. Patronowanie uroczystościom szkolnym – prezentacja osiągnięć i umiejętności uczniów podczas apeli i uroczystości szkolnych i środowiskowych.

7.  Uczenie współżycia z innymi-w grupie, zespole, klasie, szkole, środowisku.

8. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

9. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za Zycie szkoły.

 

 

 

 

-Zajęcia lekcyjne,

 

-lekcje biblioteczne,

 

-wybory do samorządu szkolnego i klasowego,

 

-konkursy i akademie,

 

-Dyskusja i rozmowa.

 

-praca w grupach..

Opiekun samorządu samorząd szkolny i klasowy wychowawca

nauczyciel

3. Uczenie samokrytycyzmu, samooceny, samodyscypliny.

1. Wspólne wystawianie ocen z zachowania, podkreślanie zalet, praca nad wyeliminowaniem wad.

2. Zwracanie uwagi i przypominanie o zasadach postępowania i dobrego wychowania.

3. Na bieżąco zapobieganie konfliktom i szybkie reagowanie. 4. Opracowywanie klasowych regulaminów i kontraktów.

5. Znajomość i przestrzeganie regulaminów, kontraktów klasowych, zasad zachowania.

 

 

 

 

 

-pogadanki, rozmowy, dyskusje,

- lekcje wychowawcze,

Wychowawca

Nauczyciel

pedagog

4. Rozbudzenie zdolności organizacyjnych i kierowniczych. Pełnienie ról społecznych, udział w organizacjach, zaangażowanie w życie szkoły.

 

 

1.Przygotowanie imprez szkolnych i klasowych, np. dyskoteki, wycieczki, andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe,

2. Aktywne uczestnictwo w Samorządzie uczniowskim i klasowym,

3. Współpraca z nauczycielami nad tworzeniem planów akademii, konkursów, wycieczek i innych imprez,

4. Szanowanie i przestrzeganie prawa szkolnego.

 

- akcje, programy, projekty,

 

-akademie i konkursy,

-SU i Samorządy klasowe,

-dyskusja, rozmowa, pogadanka

 

Wychowawca opiekun i samorząd szkolny i klasowy polonista

5. Wdrażanie do poczucie godności i wolności osobistej, potrzeby odrębności i tolerancji.

 

 

1.Rozmowa i dyskusja na każdy temat (bez śmiechów i szyderstwa).

2.Grzeczne i sprawiedliwe rozwiązywanie konfliktów w klasie i w szkole.

3.Podkreślenie roli wychowawcy klasowego jako mediatora, a także uczenie sposobów rozładowywania agresji i niwelowanie przemocy (przez wszystkich uczniów).

4. Każdy ma prawo do publicznego występu i wyrażania własnych opinii.

 

 

 

-lekcje wychowawcze,

-terapia (artyterapia, muzykoterapia, ),

-zajęcia świetlicy szkolnej,

Wychowawca

Nauczyciele pracownicy szkoły

6. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych. Wdrażanie do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i innych.

 

1.Przestrzeganie zasad higieny osobistej,

2.Rola wypoczynku czynnego i biernego. Zasady relaksacji.

3. Realizacja programu „Trzymaj formę”, „Szkoła w ruchu”.

4. Realizacja programu „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. Rozmowy o zdrowym odżywianiu.

5. Przerwa śniadaniowa w każdej klasie – czas na II śniadanie.

6. Badanie postawy ciała – gimnastyka korekcyjna.

7. Badanie wzroku i słuchu – pielęgniarka szkolna. 

8. Lakierowanie zębów i fluoryzacja – akcje „Dzieciństwo bez próchnicy”,

9. Propagowanie sportu i rekreacji (basen, spacery, gimnastyka). Turnieje i zawody sportowe.

10. Udział w programie „Szkoły Promującej Zdrowie”,

11. Udział w programie „Bezpieczne wakacje, „Czas dla Rodziny”,

12. Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportów i udział w zawodach sportowych – akcje: Już pływam, Jeżdżę z głowa, Trzymam formę, Szkoła w ruchu, Coca-ColaCup,

 

 

- lekcje wychowawcze,

-zajęcia lekcyjne (przyrodnicze, społeczne, polonistyczne, sportowe, świetlicowe),

- zajęcia z pielęgniarka szkolna, zajęcia z lekarzem,

-pogadanki, dyskusje, filmy, prezentacje,

-zawody sportowe,-turnieje międzyszkolne,

Wychowawca nauczyciel

Pielęgniarka

lekarz

7. Uświadomienie następstw różnych uzależnień.

 

1. Uświadomienie dzieciom różnych zagrożeń cywilizacyjnych: alkohol, nikotyna, narkotyki, „dopalacze”, napoje energetyzujące, AIDS. Uzależnienie od komputera

2. Udział w programie „Bezpieczne wakacje - BW” i „Czas dla Rodziny!”

3. Dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i ich zwalczania.

 

 

 

-Filmy, pogadanki, plakaty, rozmowy, ankiety.

-udział w projekcie „BW”

 

Wychowawca nauczyciel

Pedagog policjant

8. Szanujemy wspólne dobro i odpowiadamy za nie.

 

1.Zachowanie ładu i porządku w miejscach publicznych.

2. Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA i konkursy ekologiczne.

3. Naprawianie i konserwacja sprzętu szkolnego i pomocy naukowych.

4. Kształtowanie odpowiedzialności materialnej za dobro wspólne(sprzęty szkolne).

5. Poszanowanie książek i podręczników  - akcja „Daj książce drugie życie”.

 

 

 

-akcje, konkursy, pogadanki, lekcje, filmy, plakaty,

Wychowawca nauczyciel konserwator

9. Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

1. Realizowanie programu profilaktycznego, mającego na celu ograniczenie zjawisk agresji w szkole.

2. Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do domu. Udział w akcji „Odblaskowa szkoła”,

3. Cykliczne pogadanki na temat „Jak poruszać się po szkole”, „Jak zachować się w sytuacjach szkolnych”, „Do kogo zwrócić się o pomoc” (szczególnie w pierwszym półroczu klasy I).

4. Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, wykonywanie plansz i znaków drogowych.

5.  Przestrzeganie regulaminów, nakazów i zakazów związanych z bezpieczeństwem na terenie szkoły (kontrakty klasowe, regulamin dyżurów, regulamin Sali gimnastycznej, boiska szkolnego i placu zabaw, regulamin stołówki szkolnej, świetlicy, biblioteki i inne).

6. Pedagogizacja, współpraca i rozmowy z rodzicami.

7. Stworzenie „Kącika wyciszeń – w ramach akcji RELAKS-PRZERWA- RELAKSACJA.

8. Udział w projekcie „Bezpieczne wakacje”,

9. Realizacja SPAW-u w ramach projektu Szkoła Współpracy.

10. Realizacja projektu „Bezpiecznie na wsi” oraz innowacji „Razem znaczy bezpieczniej”

11. Konkurs na projekt i wykonanie MURALI szkolnych.

 

 

-akcje, programy, projekty,

 

-konkursy,

 

 

-pogadanki,

- lekcje,

-filmy,

- plakaty,

-gazetki tematyczne, spotkania z policjantami,

- pogadanki z rodzicami,

 

Wychowawca nauczyciel pedagog koordynator ds. bezpieczeństwa policja MOPS , Caritas rodzice (wszyscy),

JST

Rada Rodzicow

KRUS

Wychowanie w rodzinie

1. Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

 

1.Rozmowy z uczniami na temat: Moje miejsce w rodzinie, moje prawa i obowiązki.

2. Indywidualna rozmowa na temat trudności w rodzinie.

3. Szczególny nacisk na promowanie wśród uczniów wartości  związanych z rodziną w ramach realizacji przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

 

 

 

 

- pogadanki, lekcje, plakaty, terapia

Wychowawca pedagog

2. Zachęta do kultywowania tradycji rodzinnych. Stosunek do ludzi starszych i chorych.

 

1. Organizowanie uroczystości na terenie klasy i szkoły np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Wieczór Wigilijny, Andrzejki Wielkie Rodzinne Kolędowanie.

 

-uroczystości i akademie pogadanki, plakaty,

Pedagog wychowawca samorząd i opiekun

3. Wspólne działanie szkoły i domu w celu prawidłowego rozwoju osobowości młodego człowieka.

 

 

 

1.Indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi.

2.Pomoc psychologiczna i materialna rodzinom patologicznym.

3.Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – DAR SERCA. 4.Pomoc w szczególnych przypadkach.

5.Udział w zajęciach ogniska wychowawczego.

6. Podnoszenie kompetencji wychowawczej rodziców poprzez rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami.

7. Udział w programie „Czas dla Rodziny!”

 

 

-akcje, konkursy, lekcje wychowawcze, uroczystości klasowe, szkolne, srodowiskowe plakaty, gazetki,

Wychowawca pedagog pracownik Caritas

Wychowanie patriotyczne

1. Kształtowanie patriotyzmu. Umiłowanie Ojczyzny. Szacunek dla ludzi zasłużonych  i historii Polski

 

1. Organizowanie apeli z okazji Święta Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Dzień Solidarności i Wolności,                    Echo Katynia.

2. Wycieczki na cmentarz, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

3. Szacunek dla symboli narodowych

4. Nauka hymnu i wykonywanie go w należytej postawie podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.

5. Szacunek dla symboli narodowych.

6. Poczet sztandarowy i jego rola i znaczenie w szkole.

7. Innowacja „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny – utrwalanie oraz rozwijanie działań obywatelskich i patriotycznych”, „Miedzy poświęceniem, a powinnością – kształtowanie postaw patriotycznych”.

8. Szacunek i pamięć  poprzez udział uczniów w uroczystościach:

-Narodowe Święto Niepodległości,

-Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

-Rocznica Bitwy pod Proszowicami,

-Marsz Rzeczypospolitej Partyzanckiej 1944r.,

-Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,

-Święto Konstytucji 3 Maja,

- Zapoznanie  z  wkładem  naszych  rodaków  do  cywilizacyjnego dorobku ludzkości : T. Kościuszko,  M. Kopernik, Jan Paweł II i innych.

 

-Dyskusje, gazetki okolicznościowe.

-Wycieczki do miejsc pamięci narodowej.

-wycieczki na cmentarz

-apele i akademie,

-udział w obchodach Dni Proszowic,

 

Wychowawca samorząd nauczyciel historii

Opiekun pocztu sztandarowego

2. Wzbudzenie zainteresowań własnym regionem i jego zabytkami oraz miejscem w kulturze narodowej.

 

 1. Konkurs o Tadeuszu Kościuszce.
 2. Historia Herbu Proszowic.
 3. Wycieczka do Racławic, Koniuszy, Kościelca, Wierzbna i Łyszkowic.
 4. Zachowanie regionalnych tańców i przyśpiewek.
 5. Wykonanie pisanek i innych ozdób związanych ze świętami Wielkanoc i Boże Narodzenie.
 1. Wycieczka do Krakowa – zabytki architektury, muzea.
 2. Święto Patrona Szkoły – T. Kościuszko.
 3. Realizacja programu „Moja Mała Ojczyzna”,
 4. Działalność zespołu regionalnego – tanecznego.
 5. Udział w projekcie Krakusek – poznawanie piękna miejsc nam najbliższych.

Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa.

Wpajanie  szacunku,  oddawanie  hołdu bohaterom   narodowym   i Patronowi  szkoły.

Kultywowanie  pamięci  o  ludziach  zasłużonych  dla  szkoły i otaczającego ją środowiska. Kształtowanie  myślenia  refleksyjnego  o  tradycji  oraz  historii  kraju, rodzinnej miejscowości i szkoły,

-wycieczki, filmy, akademie,

-gazetki tematyczne w bibliotece szkolnej,

-album rysunków i fotografii,

-współpraca z CKIW,

 

Wychowawca nauczyciel historii przyrody techniki bibliotekarz wychowawca świetlicy

3. Próba określenia miejsca i roli Polski i Polaków w UE.

 

1.Przybliżenie sylwetek sławnych Polaków w dziedzinie nauki, polityki, literatury (M. Skłodowska, ST. Reymont, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Jan Paweł II, L. Wałęsa).

2.Nauka języka obcego możliwością komunikacji między narodami.

3.Wpływ Państw wysokorozwiniętych na rozwój gospodarczy Polski.

4Współpraca z uczniami z innych krajów w ramach projektu Erasmus+ – wymiana doświadczeń.

 

 

-pogadanki, rozmowy,

-filmy, prezentacje

-Projekty, akcje, programy

Wychowawca polonista nauczyciel religii historii języka obcego

Rozwój świadomości ekologicznej

1. Budzenie szacunku do przyrody, zwracanie uwagi na jej piękno i harmonię.

 

1.Wycieczki do parku i lasu, zwrócenie uwagi na zaśmiecanie lasów, parków i parkingów leśnych.

2.Opieka nad zielenią wokół szkoły, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Ogławianie wierzby”, sadzenie drzew i krzewów, odwiedzamy Ogród Biblijny, Pola Nadziei.

3.Organizowanie akcji – zieleń w mojej klasie i szkole.

Dobry nastrój w ładnej klasie – ukwiecanie klas.

4. Akcje proekologiczne: Pola Nadziei, ogławianie wierzb, zawieszanie budek lęgowych, sadzenie dębów.

5.Wpływ działalności człowieka na stan środowiska – wzbogacanie wiedzy ,

6. Segregujemy odpady w ramach akcji Jesteśmy EKO i zbieramy zużyte baterie i nakrętki (Nakrętka, Bateria. Listy do Ziemi, Kubusiowi przyjaciele natury),

7. Wycieczki do ogrodu botanicznego i gospodarstw ekologicznych,

8. Dobre praktyki - Zielone szkoły w czystych ekologicznie środowiskach – dbanie o świeże powietrze i czystość w naszym regionie.

 

 

 

 

- wycieczki, akcje i projekty, konkursy, pogadanki, filmy, prezentacje,

-gazetki klasowe i na korytarzach, plakaty,

-kosze do segregacji odpadów,

-gazetki na korytarzach.

-zielone szkoły

Wychowawca nauczyciel przyrody opiekun akcji Pola Nadziei

 

Spis treści:

§1 Charakterystyka środowiska szkolnego

§2 Obszary i cele wychowawcze stanowiące trzon pracy wychowawczej

§3 Powinności wychowawców klasowych

§4 Powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela

§5 Zasady współpracy z rodzicami

§6 Zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim

§7 Zasady współpracy z samorządem terytorialnym i instytucjami działającymi na terenie miasta Proszowice

§8 Inne działania podejmowane przez szkołę

§9 Szkolny system monitorowania i modyfikowania realizacji programu wychowawczego

§10  Szczegółowy plan działań wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80