Nawigacja

Podręcznik dla klas 3-8 ZADANIA I ĆWICZENIA KONKURSY AKTUALNE Konkursy i osiągnięcia uczniów KONKURSY ZREALIZOWANE W POPRZEDNICH LATACH Wymagania edukacyjne Podstawa programowa Innowacja programowa 1 Innowacja programowa 2 Autorski program do zajęć komputerowych dla klas 4-6 STOP CYBERPRZEMOCY MISTRZOWIE KLAWIATURY CIEKAWE STRONY NAUCZYCIEL Z KLASĄ DIAMENT- PROJEKT UNIJNY Współpraca z AIESEC Zrealizowane projekty dla szkoły i miasta Grafika wektorowa

Podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

 

podstawa-programowa-z-informatyki-szkola-podstawowa.pdf


 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasy 4-6

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń

1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

4) korzysta z pomocy dostępnej w programach;

5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy

komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń:

1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

Uczeń:

1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki,

encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej audiowizualnej, multimedialnej.

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

Uczeń:

1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

Uczeń:

1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin.

Uczeń:

1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

 Uczeń:

1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

2) szanuje prywatność i pracę innych osób;

3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

 

Zalecenia -Zajęcia komputerowe

Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu. Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80