Nawigacja

RODO i BIP

 

 
 
 
 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”, Urząd Gminy i Miasta Proszowice, informuje mnie, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1,32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15 tel.(12)386 16 40

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – Damian Król, iodo@proszowice.pl   tel. (12) 385 12 23, ul. 3 Maja 72/53, 32-100 Proszowice.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Twojego dziecka do szkoły na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku w sprawie ochrony danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)     w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, ul. 3 Maja 72,      32-100 Proszowice.

 

 1. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych      w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji w której bierze udział Twoje dziecko.

 

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Obowiązek informacyjny - ogólny

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Proszowice (Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice (www.proszowice.pl oraz BIP: bip.malopolska.pl/ugimproszowice)
   
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Damiana Król z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385 12 23.
   
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę Proszowice jest realizacja zadań publicznych o charakterze gminnym. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Proszowice obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
   
 4. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
   
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
 6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
   
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
   
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Szczegóły na stronie www.bip.gov.pl

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80