Nawigacja

Pedagog szkolny Psycholog szkolny Prawa i obowiązki ucznia Procedury w sytuacjach trudnych Dobre rady dla rodziców

Prawa i obowiązki ucznia

 

 Prawa i obowiązki ucznia                 

Uczeń ma prawo do:

- znajomości swoich praw,
- zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
- zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
- higienicznych warunków nauki.
- życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
- swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,
- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
- powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
- jawnej i umotywowanej oceny,
- odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
- uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
- uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
- tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego
- ochrony swojej własności,
- odwoływania się,

 

 

Uczeń ma obowiązek:             

- przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,
- uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
- godnie reprezentować szkołę,
- odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
- dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

  

  

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80