Nawigacja

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 1 W PROSZOWICACH

 

 

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.

 1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.
 2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy lub/i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca informuje dyrektora, psychologa i pedagoga szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel.
 4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor lub pedagog wzywa lekarza.
 5. Dyrektor i pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę
  z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).
 6. Pedagog  zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.
 7. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta”
  i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza.
 8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.
 9. W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny
  i nieletnich.

 

 

2. Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o zaistniałych faktach dyrektora szkoły  psychologa
  i  pedagoga szkolnego
 3. Dyrektor, wychowawca, psycholog lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/rodzica (prawnego opiekuna) ucznia i przekazuje uzyskaną informację.
 4. Wychowawca, psycholog, pedagog i dyrektor przeprowadzają rozmowę z rodzicami i uczniem (można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym).
 5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub/i policję (specjalistę ds. nieletnich).
 6. Gdy rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ale są nieskuteczni,
  i gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (takie jak rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, skierowanie na terapię itp.), a ich zastosowanie wobec nieletniego nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub/i policję (dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, co nie zwalnia szkoły z prowadzenia nadal działań wychowawczych).

 

UWAGA!

W przypadku uzyskania informacji, że nieletni uprawia nierząd, dyrektor szkoły obligatoryjnie wzywa policję. Prostytuowanie się w Polsce nie jest karane, jednakże karalne są związane z nim określone kategorie przestępstw.

 

W przypadku uzyskania informacji o nieletnim będącym pod wpływem alkoholu nauczyciel powinien rozpatrywać ten problem nie tylko w aspekcie demoralizacji nieletniego czy naruszania regulaminu szkolnego, lecz także pod kątem przestępstw związanych ze sprzedażą alkoholu nieletniemu.

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się, albo podejrzenia,
że jest pod wpływem środków odurzających, nauczyciel powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich lub dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających
z rozpoznania osób nieletnich zagrożonych demoralizacją podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w środowisku lokalnym.

 

 

3. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.

 1. Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz zapobiega jej ewentualnemu zniszczeniu, ale nie zabiera jej z miejsca znalezienia.
 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora  szkoły.
 3. Dyrektor szkoły zawiadamia pedagoga oraz wzywa policję lub policjantów
  z posterunku, dzielnicowego, którzy w miarę możliwości ustalają, do kogo należy znaleziona substancja.
 4. Policjanci z posterunku, dzielnicowy po rozeznaniu sytuacji zawiadamiają odpowiedni wydział policji.
 5. Po przyjeździe policji dyrektor, psycholog lub pedagog niezwłocznie wskazują funkcjonariuszom miejsce z zabezpieczoną substancją oraz przekazują informacje dotyczące szczegółów zdarzenia i dalej postępują zgodnie
  ze wskazaniami policjantów.

 

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zawiadamia psychologa, pedagoga oraz wzywa policję
  lub policjantów z posterunku, dzielnicowego.
 3. Pedagog informuje o sprawie wychowawcę. Do czasu przyjazdu policji uczeń przebywa pod opieką psychologa, pedagoga lub wychowawcy.
 4. Policjanci z posterunku, dzielnicowy podejmują na terenie szkoły odpowiednie działania i zawiadamiają właściwy wydział policji.
 5. Po przyjeździe policji dyrektor, psycholog lub pedagog przekazują funkcjonariuszom informacje dotyczące szczegółów zdarzenia i postępują zgodnie ze wskazaniami policjantów.
 6. Dyrektor szkoły, psycholog lub pedagog szkolny zawiadamia rodziców/rodzica (opiekuna prawnego ucznia).
 7. Wychowawca, psycholog i pedagog we współpracy z rodzicami (opiekunem prawnym) prowadzą później z uczniem rozmowy wyjaśniające i inne działania wychowawcze, czekając na dalsze czynności urzędowe.
 8. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie współpracują ze szkołą, stosuje się procedurę dotyczącą demoralizacji.

 

 

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu
lub innego środka odurzającego.

 1. Nauczyciel zostawia klasę pod opieką pracownika administracji, ucznia pod opieką innego nauczyciela, a o zdarzeniu powiadamia wychowawcę i/lub psychologa, pedagoga szkolnego. Po wykonaniu tych czynności niezwłocznie wraca na zajęcia.
 2. Wychowawca powiadamia psychologa, pedagoga , o ile nie uczynił tego nauczyciel.
 3. Pedagog, psycholog lub wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor, psycholog lub pedagog wyznacza uczniowi odizolowane od reszty uczniów bezpieczne miejsce i wzywa lekarza, jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub/i życia.
 5. Dyrektor, psycholog, pedagog lub wychowawca wzywa do szkoły rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) i informuje o zaistniałym zdarzeniu.
 6. Jeżeli rodzice współpracują ze szkołą i stawią się na wezwanie, z uczniem przeprowadzana jest rozmowa przez wychowawcę, dyrektora, psychologa
  i pedagoga  (ustala się miejsce zakupu alkoholu lub/i środka odurzającego, uczeń wskazuje się lub opisuje sprzedawcę, omawia sie formy oddziaływań wychowawczych i kar), po czym oddaje się ucznia pod opiekę rodziców/rodzica (opiekuna prawnego), a wychowawca lub pedagog sporządza notatkę.
 7. Jeżeli rodzice nie współpracują ze szkołą i odmawiają odbioru ucznia ze szkoły, dyrektor/wicedyrektor zawiadamia policję (np. posterunek, dzielnicowego),
  gdy zachowanie ucznia daje powody do interwencji (np. jest agresywny),
  i ustala z policjantami sposób załatwienia sprawy.
 8. Pedagog, psycholog, wychowawca i dyrektor ustalają formy oddziaływań wychowawczych i kar, jakie należy zastosować wobec ucznia.
 9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń przebywający na trenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, stosuje się wobec niego procedurę przewidzianą dla przejawów demoralizacji.

 

 

6. Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa oraz ucznia poszkodowanego i świadków.

 1. Nauczyciel przyjmuje informację o zdarzeniu, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków, klasę zostawia pod opieką pomocy nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi.
 2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę i/lub dyrektora szkoły
  i niezwłocznie wraca na zajęcia.
 3. Wychowawca i/lub dyrektor informuje o sprawie psychologa i pedagoga szkolnego.
 4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub/i życia, dyrektor lub psycholog, pedagog wzywa lekarza.
 5. Dyrektor szkoły i/lub psycholog, pedagog szkolny w dostępny sposób sprawdza wiarygodność informacji, ustala okoliczności (czy do zdarzenia doszło na terenie szkoły, czy w czasie zajęć lekcyjnych, kto był sprawcą), zabezpiecza dowody oraz stara się nie nagłaśniać zdarzenia. Następnie wyznacza sprawcom i poszkodowanemu oddzielne pomieszczenia.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wzywa policjantów z posterunku policji, którzy zabezpieczają ślady popełnionego przestępstwa, ustalają świadków zdarzenia, przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym
  i podejrzanymi.
 7. Dyrektor, psycholog lub pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) pokrzywdzonego i sprawcy/sprawców czynu, których informuje o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli rodzice nie mogą przybyć do szkoły natychmiast, ustala się ich termin przybycia.
 8. Jeżeli czyn nie jest ścigany z urzędu, dyrektor/wicedyrektor podejmuje decyzję, jakie środki wychowawcze i dyscyplinarne zastosuje wobec sprawcy/sprawców, szczególnie w sytuacji gdy pokrzywdzony lub jego rodzice odmawiają złożenia wniosku o ściganie.
 9. Gdy rodzice/opiekunowie prawni sprawcy odmawiają współpracy ze szkołą,
  a nieletni sprawca sprawiał wcześniej problemy wychowawcze, dyrektor zawiadamia policyjny wydział do spraw nieletnich i/lub sąd rodzinny.
 10. Gdy czyn sprawcy/sprawców ma znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor  lub dzielnicowy  zawiadamia policję lub prokuratora.
 11. Niezależnie od działań policji pedagog lub/i wychowawca podejmują działania wychowawcze i terapeutyczne w stosunku do sprawcy/sprawców, poszkodowanego oraz świadków zgodnie z procedurą stosowaną w przypadku aktów przemocy niemających znamion przestępstwa lub czynu karalnego. 

 

 

7. Procedura postępowania wobec ucznia z przejawiającego niepokojące zachowania, który stwarza zagrożenie dla siebie lub pozostałych uczniów w szkole.

 1. Nauczyciel zostawia klasę pod opieką pracownika administracji i prowadzi ucznia do dyrektora szkoły
 2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy , pedagoga i psychologa szkolnego, a następnie niezwłocznie wraca na zajęcia.
 3. Jeżeli stan ucznia/uczniów wskazuje na zagrożenie zdrowia i/lub życia, dyrektor psycholog lub pedagog  wzywa lekarza.
 4. Wychowawca klasy lub/i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowy
  z poszkodowanym uczniem, o ile taki był, oraz ewentualnymi świadkami.
 5. W razie potrzeby wychowawca klasy lub pedagog zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) danego ucznia i ewentualnego poszkodowanego.
 6. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec ucznia (takie jak np. wizyty u lekarzy specjalistów, rozmowy
  z wychowawcą i pedagogiem/psychologiem, terapia psychologiczna, monitoring zachowania prowadzony przez rodziców, wychowawcę i zespół klasowy, konsultacje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Konsultacje w Poradni Zdrowia Psychicznego), wobec poszkodowanego (takie jak np. rozmowy
  z wychowawcą i pedagogiem/psychologiem, terapia psychologiczna, zadośćuczynienie) i świadków (rozmowy wychowawcze).
 7. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni  ucznia nie współpracują ze szkołą lub podjęte działania są nieskuteczne  uczeń jest nieletni, a akty agresji są częste,
  to dyrektor zawiadamia Sąd Rodzinny.

 

 

8. Procedura postępowania wobec uczniów często opuszczających zajęcia szkolne

 1. Nauczyciel podejmuje próby dyscyplinowania ucznia, a jeśli one nie przynoszą pozytywnych rezultatów, informuje o częstych nieobecnościach ucznia wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) ucznia
  o sytuacji i podejmuje działania dyscyplinujące.
 3. Jeśli dotychczasowe działania nie odnoszą pozytywnych rezultatów, wychowawca informuje o sytuacji psychologa, pedagoga szkolnego.
 4. Wychowawca klasy, psycholog lub/i pedagog przeprowadza rozmowy
  z uczniem.
 5. Jeśli prowadzone rozmowy, kary i inne działania nadal nie odnoszą pozytywnego skutku, wychowawca klasy lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/rodzica (prawnych opiekunów) ucznia.
 6. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się kompleksowe działania wobec ucznia (takie jak np. rozmowy, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, monitoring zachowania prowadzony przez wychowawcę, rodziców, konsekwencje rodzicielskie i statutowe – nagana, obniżenie oceny zachowania).
 7. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie współpracują ze szkołą lub działania są nieskuteczne, sprawca jest nieletni, a wagary są częste, wychowawca, psycholog lub pedagog informuje o sytuacji dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły udziela nagany nieletniemu uczniowi lub/i zawiadamia policyjny wydział ds. nieletnich lub Sąd Rodzinny.

 

Dyrektor Szkoły i Nauczyciele

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80