Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

Rekrutacja

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywna świetlica - Proszowice”

realizowanym w ramach w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Aktywna świetlica - Proszowice”, warunki organizacji zajęć, wyjazdów i imprez oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.

 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Aktywna świetlica - Proszowice”, realizowany przez Gminę i Miasto Proszowice - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

c) „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia.

d) skróty zastosowane w regulaminie:

- PWD-P - Placówka wsparcia dziennego, oddział Proszowice,

- PWD-KL - Placówka wsparcia dziennego, oddział Klimontów,

- PWD-KO - Placówka wsparcia dziennego, oddział Kościelec,

- GP - Gmina Proszowice,

- MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach,

- K - dziewczynka/kobieta,

- M - chłopiec/mężczyzna.

4. Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

§ 2

Formy wsparcia udzielanego uczestnikom

 

1. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć:

 

1) "Opieka świetlicowa"

Zostanie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego  działająca   w strukturach organizacyjnych MGOPS. Z uwagi na potrzebę działalności placówki możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów ustala się 3 miejsca świadczenia usług PWD (oddziały PWD) tj. PWD-P , PWD-KL, PWD-KO. Oddziały zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach szkół podstawowych, które spełniają   wymogi określone dla PWD w przepisach przeciwpożarowych i sanitarnych. Oddziały PWD w każdej z tych miejscowości czynne będą w dni robocze, w godzinach od 13:00 do 17:00 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r. (z przerwą wakacyjną w VII i VIII 2018 oraz w VII i  VIII 2019 ) w ramach zadania dzieci objęte będą opieką świetlicową. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się), otrzymają  zdrowy ciepły posiłek, będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz w zajęciach opisanych w zadaniu 2 . Po skończonych zajęciach dzieci  będą miały zapewniony dowóz do domu. Na zajęciach będą przekazywane dzieciom treści promujące równość szans i płci oraz niedyskryminacji. W grupie znajdą się dziewczynki i chłopcy w tym mogą to być dzieci niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywać się będą w 7 grupach, 15-osobowych, w tym w PWD-P - 3 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy.

 

2) "Zajęcia rozwijające"

Celem zadania jest rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich rodzajach zajęć z tym, że obowiązkowo w co najmniej dwóch. Zaplanowano następujące zajęcia:

- Język angielski (kompetencje porozumiewania się w j. obcym). Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang., będą rozwijać ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną. Zajęcia odbywać się będą w 7 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 3 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Zajęcia muzyczne (świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy z zad.4. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Zajęcia ekspresji twórczej (świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie). Zajęcia odbywać się będą w 8 grupach, 6 osobowych, w wymiarze 1godz./tydzień, w tym PWD-P - 4 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Zajęcia matematyczne  (kompetencje matemat. i naukowo techniczne). Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania matemat. sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu. Zajęcia odbywać się będą w 8 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 4 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Samorządność ( kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Zajęcia komputerowe (kompetencje informatycznych). Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania techn. społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych,w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- W celu skuteczniejszego integrowania się i aktywizowania uczestników zorganizowane będą zajęcia sportowo ruchowe dla wszystkich dzieci. Będą one aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycję fizyczną. W ramach tych zajęć zorganizowane zostaną przejazdy rowerowe po okolicy. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

3) " Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna"

Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

- Terapia pedagogiczna - Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 3-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Logopedia - Będzie to profilaktyka i diagnozowanie oraz terapia wad i zaburzeń mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 4-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Pedagog - Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

- Dietetyk - Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 4-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy, w okresie od I do VI i od IX do XII 2018 r., od I do VI i od IX do XII 2019 r.

Dodatkowo w każdym z 3 oddziałów PWD raz w miesiącu odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji:

- Profilaktyka uzależnień - celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania tych substancji. 2 godz., x 20 miesięcy w PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

 

2. Udział w zajęciach wymienionych w § 2 jest bezpłatny.

 

3. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

 

4. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

§ 3

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 105 uczniów, dziewcząt i chłopców w wieku 6-18 lat 3 szkół podstawowych - PWD-P, PWD-KL, PWD-KO prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.

§ 4

Zasady rekrutacji

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami i złożenie go w biurze projektu  w dniach 2-5 stycznia 2018 r. lub pocztą tradycyjną ( decyduje data złożenia ) oraz pocztą email aktywnaswietlica@gmail.com

2. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających w przypadku wystąpienia wolnych miejsc.

3. Złożone deklaracje są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez specjalistę ds. beneficjentów projektu w MGOPS w Proszowicach wg daty wpływu.

4. Wzór formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami stanowi zał. nr 1 do regulaminu.

5. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej placówki.

6. Odrzucane będą osoby, które:

a) złożą formularz na innym niż określony w zał. 1 wzorze,

b) złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki do formularza zgłoszeniowego,

c) nieczytelnie wypełnią formularz zgłoszeniowy.

7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna w składzie: specjalista ds. beneficjentów oraz dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole
w oparciu o kryteria rekrutacji, o których mowa w § 5

8. Lista osób biorących udział w poszczególnych zajęciach zostanie ogłoszona do dnia 15,01,2018,
 

§ 5

Kryteria rekrutacji

 

KRYTERIA DOSTĘPU:

a)uczeń/uczennica jednej ze szkół: PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

b) nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół: PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

 

KRYTERIA SELEKCJI:

Uczestnik rekrutowany jest do udziału w jednym z 3 oddziałów Placówki Wsparcia Dziennego. Oznacza to że uczestnik może wziąć udział w dowolnych zajęciach w ramach każdego z zadań jednak pod warunkiem zadeklarowania udziału w co najmniej dwóch rodzajów zajęć z zadania 2.

a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa – 15 pkt

b) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 12 pkt

c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi – 11 pkt

d) osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 pkt

e) osoba korzystająca z programu dożywiania – 8 pkt

f) osoba przebywająca w rodzinie, w której co najmniej jeden z członków ma założoną niebieską kartę – 7 pkt

g) osoba zdiagnozowana przez pedagoga szkolnego jako osoba o zachowaniach patologicznych lub zagrożona patologią – 6 pkt

h) płeć K – 5 pkt

i) osoba, której oboje rodziców lub opiekunów pracują zawodowo – 4pkt

j) osoba, której jedno z rodziców lub opiekunów pracuje zawodowo – 3pkt

k) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen powyżej 4,5 – 2pkt

l) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen poniżej 3 – 2pkt

m) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen między 3 a 4,49 – 1pkt.

         W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście zakwalifikowanych do danego zadania decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rekrutacji będą podlegać chętni według kolejności na liście rezerwowej. Działania podjęte w przypadku braku wystarczającego zainteresowania projektem:

-zrekrutujemy osoby z innych szkół.

-ponowimy rekrutację organizując dodatkowe spotkania z rodzicami i nauczycielami.

         Okres udziału w projekcie może zawierać się w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019r.

KRYTERIUM PREMIUJĄCE DLA PROJEKTU

1. Projekt zakłada wsparcie placówki prowadzonej w 2 połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej.

 

 

         Wnioskodawca oświadcza, że wsparcie dla rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

§ 6

Inne obowiązki uczestników projektu

1. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu i ewaluacji.

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Osoba przystępująca do projektu wypełnia deklarację udziału wraz z oświadczeniem stanowiącymi załącznik nr 2 do regulaminu

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – Urząd Gminy i Miasta Proszowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Działania 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80