Nawigacja

Pedagog szkolny Psycholog szkolny Prawa i obowiązki ucznia Procedury w sytuacjach trudnych Dobre rady dla rodziców

Pedagog szkolny

 

 

Tematyki dotyczące przemocy i rodzin zastępczych

PRZEMOC.zip

 

 

 

 

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

 

Program Pedagoga Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach

 

 Cele ogólne:

 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • Monitorowanie oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb podopiecznych
 • Podejmowanie działań  o charakterze profilaktycznym
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole
 • Podejmowanie działań z zakresu poradnictwa dla nauczycieli oraz rodziców uczniów
 • Budowanie u uczniów postawy tolerancji, tak by szanowali oni prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania i przekonań.
 • Prowadzenie działalności ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin niewydolnych wychowawczo.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

 • wie, że wymagania edukacyjne stawiane przed nim są adekwatne do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych oraz wykazujący zaburzenia zachowania lub emocji objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub instytucjach z nią współpracujących,
 • w szkole ma zaspokajane potrzeby, takie jak: potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania oraz potrzeba samorealizacji,
 • potrafi współpracować z innymi, zarówno w sytuacjach nauki i zabawy, jak i w różnych sytuacjach życiowych,
 • potrafi ocenić, co jest dobre, a co złe w relacjach z drugim człowiekiem
 • zna zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych oraz wie, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie,
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji, gdy zetknie się z przejawami agresji fizycznej lub werbalnej oraz innymi sytuacjami, w których ktoś narusza jego dobra osobiste lub dobrostan psychiczny  albo godność innych ludzi,
 • szanuje innych ludzi, niezależnie od ich poglądów, rasy, wyglądu, wyznawanej religii itp.
 • wzmacnia zdolności koncentracji uwagi,
 • usprawnia pamięć,
 • rozwija funkcje wzrokowe, słuchowe i ruchowe,
 • ćwiczy umiejętność pisania i czytania,
 • uzupełnia braki w zakresie wiedzy z języka polskiego-gramatyka,,teoria literatury, formy wypowiedzi pisemnej,
 • utrwala znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • ćwiczy umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania i wnioskowania.

 

Rodzice:

 • otrzymują pomoc w sytuacjach borykania się z problemami wychowawczymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,
 • znają oraz - w razie potrzeby - korzystają z dostępnych form wsparcia materialnego.

 

Nauczyciele:

 • otrzymują pomoc w sytuacjach borykania się z problemami wychowawczymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,

 

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa zindywidualizowana ze względu na zadanie,
 • grupowa zindywidualizowana ze względu na stopień trudności.

 

Metody:

 • projekcyjne,
 • narracyjne,
 • burza mózgów,
 • mapy pojęciowe i mentalne,
 • niedokończonych zdań,
 • drzewko decyzyjne,
 • drama,
 • ćwiczenia przekraczające linię środka,
 • ćwiczenia energetyzujące,
 • ćwiczenie zwiększające pozytywne nastawienie,
 • ćwiczenia graficzne, manualne,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-słuchowej.

 

Środki dydaktyczne:

 • Karty pracy na podstawie: „Czy wiesz, co czujesz?” Paul Stallard,
 • Scenariusze zajęć w oparciu o: „Gry i zabawy interakcyjne” Klaus Vopel,
 • „Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć” Sabine Alex, Klaus Vopel
 • „Ćwiczenia grafomotoryczne” Hana Tymichova
 • Karty pracy „Ćwiczę koncentrację”
 • „Chodzą słuchy” – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową
 • „Kombinatoryka wyrazowa”
 • Warsztat grafomotoryczny
 • Domina logopedyczne
 • Memory - tabliczka mnożenia
 • Piramidy ortograficzne
 • „Szlaczki-zygzaczki”
 • „Dyktanda graficzne”
 • “Techniki i metody efektywnego uczenia się”- pakiet materiałów :Grupa bawi się i pracuje”,
 • “Czytam, rozumiem, wiem” Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w czytaniu,
 • “Radzę sobie coraz lepiej “- Ćwiczenia w nauce czytania i pisania,
 • Strony internetowe: SuperKid.pl, cauchy.pl, buliba.pl, adonai.pl, matzo.pl, dyktanda.net, dyktanda.pl

 

Treści kształcenia:

 

1.Ćwiczenia usprawniające  funkcje wzrokowe i koordynację wzrokowo-słuchową:

 • wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach,    
 • domino obrazkowe, literowe lub sylabowe,    
 • czytanie tekstu napisanego różną czcionką,         
 • usuwanie z tekstu wyrazów, które są niepotrzebne.     
 • wyszukiwanie innych słów, które     ukryły się w wyrazach, np. „Jakie słowa kryją się w wyrazach: waleń, obibok, zlewozmywak, słońce, kotwica?”.     
 • wyszukiwanie różnic w obrazkach lub słowach- SuperkKid.pl ( zabawy on-line- znajdź różnice),
 • porządkowanie historyjek  obrazkowych,    
 • opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach,     
 • układanie  ilustracji     po uprzednim jej przecięciu,     
 • nazywanie czynności przedstawionych na rysunkach,
 • łączenie kropek,         
 • odtwarzanie z pamięci prostych układów przedmiotów,
 • segregowanie liter, np. „Z rozsypanych liter otocz kółkiem wszystkie literki K”,    
 • wyszukiwanie tej samej litery lub cyfry bądź układu cyfr, liter w tekście.
 • wyodrębnianie sylab w wyrazach,     
 • wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów lub wyrazów podobnych
 • układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów,    
 • wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).              
 • napisanie planu wydarzeń lub wykonanie ilustracji do przeczytanego na głos przez nauczyciela fragmentu tekstu.     
 • liczenie słów w zdaniu,         
 • układanie wyrazów z sylab lub uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.    

2. Ćwiczenia  graficzne, manualne, przekraczające linię środka:

 • kreślenie w powietrzu dużych kulistych kształtów obiema rękami,
 • kreślenie leniwych ósemek w trzech płaszczyznach,
 • kreślenie równocześnie obiema rękami określonych wzorów, ruchy,   
 • naprzemienne, dyrygowanie w takt muzyki Mozarta,         
 • usprawnianie ręki dominującej     poprzez: rysowanie po śladzie, rysowanie,
 • szlaczków, odwzorowywanie tekstu,
 • rozwiązywanie labiryntów na platformie Superkid.pl, cauchy.pl
 • pogrubianie konturów rysunków,
 • dyktanda graficzne,
 • rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami,
 • pisanie alfabetu bez odrywania ręki.    

 

3. Ćwiczenia energetyzujące, zwiększające pozytywne nastawienie:

 • kapturek myśliciela,
 • słoń,
 • pozycja Dennisona,
 • ziewanie,
 • pompowanie piętą,
 • pisanie nosem.

4. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem:

 • wypełnianie luk w tekście,         
 • nadawanie tytułów akapitom przeczytanego tekstu,    
 • rozwiązywanie rebusów,
 • tworzenie pytań do przeczytanego tekstu, argumentowanie, wnioskowanie.    
 • zadawanie pytań do czytanego tekstu o charakterze ogólnym, szczegółowym,
 • wykonywanie rysunku lub pracy  zgodnie z danymi zawartymi w tekście                     (opis, instrukcja)
 • uzupełnianie brakujących wyrazów zgodnie z tekstem,
 • opowiadanie czytanego tekstu,
 • wykonywanie testów czytania ze zrozumieniem,
 • głośne czytanie tekstów z właściwą intonacją.

 

5. Ćwiczenia ortograficzne:

 • praca ze słownikiem ortograficznym,     
 • krzyżówki ortograficzne,
 • uzupełnianie dyktand na platformie : dyktanda.net, dyktanda.pl, ortografka.pl    
 • tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością ortograficzną, np. marzec – marcowy.     
 • podanie zasad ortograficznych uzasadniających pisownię trudnego wyrazu,
 • tworzenie wymyślonych zasad pisowni na zasadzie skojarzeń,
 • zapisywanie  wyrazów z trudnością ortograficzną.
 • pisownia rzeczowników własnych i pospolitych,
 • pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
 • pisownia form trybu przypuszczającego,
 • pisownia wyrażeń przyimkowych, liczebników,
 • zastosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym,
 • dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.

 

6. Pisanie – tworzenie tekstu z uwzględnieniem kompozycji:

 • pisanie krótkich ,spójnych wypowiedzi na określony temat.
 • zasady pisania np. listu, opisu przedmiotu, opowiadania, ogłoszenia, planu wydarzeń, instrukcji, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania, listu oficjalnego.

 

7.Zagrożenia wynikające  z zażywania substancji psychoaktywnych

przyczyny eksperymentowania ze środkami uzależniającymi

mechanizm uzależnienia

niszczący wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój fizyczny i psychiczny młodego organizmu.

 

 

 

 

8. Bezpieczne korzystanie z Internetu:

 • zawieranie znajomości,
 • publikowanie zdjęć
 • zamieszczanie filmów
 • poszanowanie własności intelektualnej
 • do kogo zwrócić się o pomoc, gdy uczeń czuje, że jego bezpieczeństwo                    w Internecie jest zagrożone.

 

9.Agresja fizyczna i werbalna-  co to jest, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy?

 • formy agresji fizycznej oraz werbalnej
 • przyczyny zachowań agresywnych
 • zasady reagowania w sytuacji bycia ofiarą lub świadkiem zachowań agresywnych
 • sposoby konstruktywnego rozładowywania napięć emocjonalnych

 

10.Tolerancja, szacunek i poszanowanie godności drugiego człowieka oraz właściwe  współdziałanie w  zespole klasowym, koleżeńskim, szkolnym  i  pozaszkolnym

 • budowanie adekwatnej samooceny
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • efektywne komunikowanie się: zasady formułowania komunikatów “Ja”
 • postawy asertywne, czym postawa asertywna różni się od postawy agresywnej i uległej?
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • co to znaczy być tolerancyjnym?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Praca z dzieckiem:

 • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka-ankiety, rozmowy, obserwacje, kwestionariusze, rysunki itp.
 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka - obserwacja w klasie,                                 na przerwie, wywiad z rodzicem, nauczycielem.
 • Zajęcia z dziećmi – korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, indywidualne, rewalidacyjne.
 • Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.

 

2. Praca z rodzicami:

 • Indywidualne spotkania z rodzicami.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie                            do specjalistów- w zależności od potrzeb.

 

3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań                                      z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Interwencje wychowawcze.
 • Udział  w opracowywaniu programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- „Czy wiesz co czujesz?”.
 • Diagnoza sześciolatków- diagnoza i analiza gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 

 

 

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się je w szkole dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się je w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które uniemożliwiają im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.

zajęć rozwijających kompetencje społeczne - organizuje się je dla uczniów mających problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

Rewalidacja indywidualna - jest to oddziaływanie zmierzające                              do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.
Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze.
Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).
 • zajęciach rewalidacyjnych dla danego ucznia po wcześniejszej diagnozie decydują: lekarz , psycholog, wychowawca klasy oraz nauczyciel rewalidacji.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

 • wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
 • wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
 • systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
 • wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych


PRZEWIDYWANE EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII:
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

 

 

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cele główne:

 1. Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
 2. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.
 3. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych
 • przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
 • wzbogacanie słownika uczniów
 • rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
 • wdrażanie do samodzielności w pracy
 • utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych
 • doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

Metody:

 • oparte na praktycznej działalności  uczestników zajęć
 • oparte na obserwacji, np.: pokaz
 • oparte na słowie: praca z książką, opowiadanie
 • aktywizujące: gry dydaktyczne

 

Środki dydaktyczne:

 • mozaiki,
 • układanki – „Tangram”,
 • „warsztat grafomotoryczny” – gumowe plansze i białe kredki,
 • pisaki suchościeralne i plastikowe osłonki z wymiennymi kartami do rysowania po śladzie,
 • materiały z opracowań: „Zwierzaki-figuraki”, „Szlaczki-zygzaczki”, „Dyktanda graficzne”, „Chodzą słuchy”, „Perskie oko”, „Kombinatoryka wyrazowa”, „Chcę dobrze czytać”, „Ćwiczę koncentrację”;
 • loteryjki sylabowe – seria I i II,
 • loteryjki obrazkowo-sylabowe,
 • domino obrazkowe i wyrazowe, gry edukacyjne, np. „Ściganka”, „Kosmici”, „Sylaby”, „Bingo”, „Bystre oczko”, „Memory”; zestawy „Logico”, „Pus”, „Windy sylabowe”, „Pociągi”, „Tarcze”, „Piramida matematyczna”, „Piramida ortograficzna” itp.

 

 

 

 

Zadania terapeutyczne:

 1. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną w oparciu o:                                                      
 1. materiał bezliterowy:
 • składanie obrazków z części
 • praca z układankami typu mozaika, tangram
 • układanie historyjek obrazkowych
 • odwracanie obrazków, umieszczonych na przezroczystych planszach tak, by każdorazowo dopasować je do wzoru będącego tłem
 • poszukiwanie takich samych wzorów, dolnej lub górnej, prawej lub lewej części rysunku
 • zabawy zręcznościowe: trafianie piłeczką do obręczy, praca grupowa nad utrzymaniem piłeczki na stelażu podtrzymywanym przez kilkoro uczniów
 • wskazywanie prawej i lewej strony ciała

 

 1. materiał literowy:
 • czytanie wyrazów, zdań i tekstów
 • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
 • uzupełnianie luk w zdaniach
 • poszukiwanie takich samych układów sylab
 • tworzenie nowych wyrazów z pierwszych liter przeczytanych słów
 • poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa

 

 1. Ćwiczenia sprawności manualnej:
 • układanki płaskie
 • budowanie z drobnych klocków
 • lepienie i wałkowanie plasteliny
 • nawlekanie koralików
 • przewlekanie sznurówek

 

 

 

 1. Podnoszenie sprawności grafomotorycznej:
 • pisanie po śladzie
 • rysowanie szlaczków
 • rysowanie w kratkach według wzoru
 • łączenie kropek według wskazówek
 • rysownie miękkimi kredkami akwarelowymi po gumowych planszach
 • rysowanie pisakami po plastikowych planszach z wymiennymi wkładami
 • rysowanie po śladzie z wykorzystaniem kart pracy umocowanych na tablicy

 

 1. Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej:
 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu
 • wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów
 • układanie wyrazów z sylab
 • układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek podanych słów
 • wyróżnianie głosek: wskazywanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • poszukiwanie ukrytych słów
 • „rozszyfrowywanie” wyrazów
 • porównywanie słów różniących się jedną głoską lub mających jedną wspólną głoskę
 • nauka na pamięć krótkich rymowanek
 • powtarzanie wyrazów odczytanych przez nauczyciela
 • powtarzanie zdań
 • powtarzanie ciągów sylab

 

 1. Doskonalenie techniki i tempa czytania:
 • czytanie sylab i wyrazów
 • czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami – korzystanie z płytek uwidaczniających poszczególne sylaby w czytanym tekście
 • ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem – wykonywanie samodzielnie odczytanych poleceń, dobieranie prawidłowych odpowiedzi do pytań
 • wykonywanie zadań polegających na rozdzielaniu połączonych ze sobą słów oraz wyznaczaniu granicy zdań.

 

 

 

 1. Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu:
 • ćwiczenia w pisaniu z zachowaniem właściwego kształtu liter, ich połączeń w wyrazach, właściwego rozmieszczenia na kartce i położenia w liniaturze – polisensoryczne utrwalanie cech dystynktywnych liter
 • korygowanie uchwytu narzędzia pisarskiego
 • ćwiczenia doskonalące płynność i tempo pisania
 • ćwiczenie umiejętności pisania ze słuchu i z pamięci
 • pisanie dyktand, których podsumowaniem jest autokorekta; poszukiwanie zasad poprawnej pisowni, dzięki którym można wyjaśnić pisownię określonych wyrazów
 • polisensoryczne utrwalanie zasad poprawnej pisowni poprzez wykorzystanie „Kart orto-magicznych”
 • sprawdzanie poprawnej pisowni w słowniku ortograficznym

 

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych
 • ćwiczenia operacyjnego rozumowania na konkretach w oparciu o liczmany
 • ćwiczenia rachunku pamięciowego
 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 • odczytywanie godzin na zegarze
 • ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu – praca w oparciu o karty pracy i ćwiczenia on-line ( www.superkid.pl)
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe

 

 1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się:
 • wzbogacanie słownictwa
 • stosowanie określeń kierunkowo-przestrzennych
 • stosowanie kilkuzdaniowej formy wypowiedzi na dany temat
 • ćwiczenia w rozpoznawaniu poznanych części mowy

 

 1. Trening koncentracji uwagi:
 • stosowanie technik relaksacyjnych
 • zwracanie uwagi na koncentrowanie się na danej czynności
 • porządkowanie historyjek obrazkowych
 • trening behawioralny z wykorzystaniem żetonów
 • ćwiczenia ukierunkowane na utrzymaniu poziomu koncentracji niezbędnego do wykonania zadania: dyktanda graficzne, odliczanie dodając lub odejmując określoną liczbę elementów, gra „Kosmici”, praca z wykorzystaniem program komputerowego „Porusz umysł”

 

Procedury osiągania celów:

 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 • aktywny udział w zajęciach;
 • wykorzystanie na zajęciach różnorodnych pomocy dydaktycznych;
 • zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną ;
 • stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
 • wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu
 • zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów;
 • udzielanie pochwał, stosowanie nagród.

 

Treści programu będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 

Opieka psychologiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
  ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
  (poradnictwo wychowawcze)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Psycholog radzi:

Kilka zasad dla rodziców:

 • Bądź przykładem
 • Wymagaj (stawiaj warunki możliwe do spełnienia)
 • Bądź konsekwentny
 • Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka
 • Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania wolnym czasem
 • Nie bądź nadmiernie opiekuńczy – dziecko zdobywa doświadczenie, uczy się życia robiąc nowe rzeczy
 • Jasno określaj zasady dotyczące życia w domu oraz stosowania środków odurzających i innych używek
 • Ucz jak przezwyciężyć trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach

 

Czego potrzebuje dziecko od rodzica:

 • Poczucia więzi i przynależności do rodziny – pragnie czuć się kochane, rozumiane i że może liczyć na wsparcie rodziców.
 • Potrzebuje szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia bezpieczeństwa
 • Poczucia własnej wartości – pragnie, aby docenić jego wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz nie odrzucać go, gdy coś się nie uda
 • Wiarygodności – pragnie mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale również, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów
 • Sprawiedliwego traktowania – przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie spraw
 • Stanowczości w ważnych sprawach – potrzebuje jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu
 • Poszanowania intymności i dyskrecji – pragnie mieć pewność, że granice jego prywatności są przez nas respektowane.

 

Jak być bliżej dziecka?

 • Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim
 • Postaraj się znaleźć dla niego czas
 • Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka
 • Staraj się go zrozumieć
 • Chwal swoje dziecko, doceniaj jego starania
 • Obserwuj i dostrzegaj wszelkie zmiany zachowania, aby móc zareagować
 • Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie
 • Opowiadaj dziecku o tym, co dzieje się u ciebie (kłopoty, plany)
 • Pytaj się o zdanie w różnych sprawach – pokazuj że liczysz się z jego opinią
 • Nie oceniaj i nie porównuj dziecka z innymi
 • Opowiadaj o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z młodości. Pokazuj, że również popełniałeś błędy i uczyłeś się podejmować trudne decyzje
 • Zadbaj o to, aby w waszym domu nie było tematów tabu – rozmawiajcie na każdy temat, nie unikajcie tych trudnych

 

                                                             Zachęcamy do współpracy

                                                          Pedagodzy i Psycholog Szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80