Nawigacja

Program
wychowawczo - profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej w Proszowicach nr 1          

 im. Tadeusza Kościuszki
 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r.
  nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  (Dz.U. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro­gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełno­sprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (
  Dz.U. 2017 poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (
  Dz.U. 2017 poz. 1578).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 )
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55).
 • Wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach  im. Tadeusza Kościuszki .

 

 

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach  im. Tadeusza Kościuszki opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci
 i młodzieży.

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą
  i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Diagnoza zagrożeń

Program wychowawczo-profilaktyczny został zmodyfikowany opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym 2018/2019 z użyciem narzędzi:

 • ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców;
 • rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami i pracowników szkoły niebędących nauczycielami;;
 • obserwacja środowiska szkolnego, rówieśniczego i rodzinnego uczniów;
 • analiza osiągnięć szkolnych uczniów i absolwentów;
 • analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej sporządzona przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego 

      i dyrektora szkoły;

 • inna dokumentacja;

Program uwzględnia ewaluację wewnętrzną oraz założenia i priorytety profilaktyczno - wychowawcze na rok szkolny 2019/2020.

Analiza wyników badań na podstawie opisu diagnozy potrzeb według analizy czynników chroniących oraz czynników ryzyka występujących w szkole.

a) mocne strony szkoły:

 • współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym –instytucje opiekuńczo, społeczne, oświatowe, sportowe, medyczne, sądowe;
 • zapewniona jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców-pracuje pedagog, psycholog;
 • udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach, lokalnych imprezach środowiskowych, uroczystościach miejskich, wojewódzkich wydarzeniach kulturalnych
 • uczniowie mają zapewniony udział w wielu programach wychowawczych i profilaktycznych-szkoła współpracuje z ośrodkami zdrowia
  i innymi instytucjami wspierającymi profilaktykę uzależnień oraz promującymi zdrowy tryb życia;
 • nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w rozwój, życie szkoły i pracę dla ucznia;
 • szkoła w środowisku lokalnym odbierana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom;
 • zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
 • liczne działania w zakresie wolontariatu;
 • wystarczająca ilość pomieszczeń, jednozmianowość;
 • zapewnienie uczniom bardzo dobrej opieki i bezpieczeństwa;
 • aktywnie działająca strona internetowa szkoły;
 • zapewnienie uczniom gorącego posiłku;
 • monitoring.

 

 

b) słabe strony:

 • hałas na przerwach i lekcjach;
 • przeciętna motywacja uczniów do nauki;


c) czynniki chroniące:

 • zwiększenie atrakcyjności procesu nauczania przez stosowanie nowych innowacyjnych metod nauczania i oceniania;
 • ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • duże poparcie środowiska lokalnego dla działań podejmowanych przez społeczność szkolną;
 • promowanie szkoły w środowisku i upowszechnianie jej osiągnięć;
 • pozyskiwanie środków na wsparcie rozwoju edukacji poprzez uczestniczenie w programach i różnych projektach;
 • zwiększenie dochodów własnych szkoły.

 

d) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

- duża spójność i wrażliwość rówieśnicza w zakresie przeciwdziałaniu demoralizacji społecznych;

- prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym;

- diagnoza środowiska rówieśniczego pod kontem występowania grup destrukcyjnych;

- duże poczucie monitorowania środowiska dziecka przez rodziców;

- w środowisku uczniowskim nie zdiagnozowano osób eksperymentujących z używkami;

 

 

 

e) czynniki ryzyka:

 • czynnik ludzki: niechęć, strach, zmęczenie w podejmowaniu nowych wyzwań i obowiązków, wymiany doświadczeń i ciągłego dokształcania się, aby sprostać wyzwaniom szkoły XXI wieku;
 • zdobyte w czasie szkoleń wiadomości i umiejętności mogą nie zostać przeniesione na grunt szkoły i stosowane w praktyce;
 • tradycyjne spojrzenie na nauczanie, niechęć do stosowania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych;
 • brak wystarczających środków na wyposażenie szkoły w odpowiednią ilość środków multimedialnych;
 • niż demograficzny;
 • wzrost deficytów rozwojowych u uczniów.

 

f) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

- w środowisku uczniowskim pojawiają się osoby mające sporadyczny kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie klimatu społecznego wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach. Badaniem objęto również grono pedagogiczne oraz środowisko rodzinne uczniów.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

Analiza ankiet skierowanych do uczniów na temat realizacji i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole.

 

Wnioski i rekomendacje Klasa IV i V.

Uczniowie klasy IV i V udzielali bardzo podobnych odpowiedzi z których wynika że:
1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, mają swoje grona przyjaciół z którymi spędzają przerwy, ponadto na przerwach obecni są nauczyciele, którzy w opinii uczniów zawsze im pomogą.

2. Klimat społeczny poszczególnych klas oraz relacje z nauczycielami również oceniany jest jako dobry.
3. Uczniowie pytani o pośredni lub bezpośredni dostęp w klasie do substancji psychoaktywnych takich jak papierosy, e-papierosy, narkotyki oraz ich dystrybucja na terenie szkoły nie sygnalizują zjawisk niepokojących.

4. Aktywność uczniów w sieci internetowej, należy uznać jako monitorowaną przez dorosłych i zdarzają się przypadki cyberprzemocy.

5. Uczniowie wiedzą do kogo mają się udać po pomoc jeśli jej będą potrzebowali.

8. Głównymi problemami diagnozowanymi przez uczniów w swoich klasach są nieprzyjazne relacji między uczniami, pojawia się brak motywacji do nauki.


 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje Klasa VI.

1. Wśród ogółu uczniów w szkole jest zdecydowane poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie podkreślają rolę wychowawcy jako osoby czuwającej nad ich bezpieczeństwem.

2. Klimat społeczny poszczególnych klas oraz relacje z nauczycielami również oceniany jest jako dobry. Między dziećmi zdarzają się jednak mocno spersonalizowane konflikty.

3. Uczniowie pytani o pośredni lub bezpośredni dostęp w klasie do substancji psychoaktywnych takich jak papierosy, e-papierosy, narkotyki oraz ich dystrybucja na terenie szkoły nie sygnalizują zjawisk niepokojących.

4. Zdarzają się wśród uczniów sytuację dyskryminacji z uwagi na wiarę, jeden z uczniów wskazywany jest jako sprawca przemocy w tej materii.

5. Uczniowie nie sygnalizują w obrębie klasy, ani w obrębie znajomych osób inicjujących palenie papierosów, spożywanie alkoholu, eksperymentowanie ze środkami psychotropowymi.

6. Część uczniów sygnalizuje problemy związane z przemocą w sieci internetowej.

7. Uczniowie wiedzą do kogo mają się udać po pomoc jeśli jej będą potrzebowali.

8. Głównymi problemami diagnozowanymi przez uczniów w swoich klasach są nieprzyjazne relacji między uczniami, próby dominowania klasy przez jedną osobę lub klikę uczniów,

 

Wnioski i rekomendacje Klasa VII.

1. Wśród ogółu uczniów w szkole jest zdecydowane poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie podkreślają rolę nauczycieli w kwestii bezpieczeństwa  na przerwach oraz kwestię istnienia monitoringu.

2. Klimat społeczny poszczególnych klas oraz relacje z nauczycielami również oceniany jest jako dobry.

3. Uczniowie pytani o pośredni lub bezpośredni dostęp w klasie do substancji psychoaktywnych takich jak papierosy, e-papierosy, narkotyki oraz ich dystrybucja na terenie szkoły nie sygnalizują zjawisk niepokojących.

4. Kilku uczniów sygnalizuje odczuwanie dyskryminacji z uwagi na wygląd - jest to problem wynikający z dynamiki rozwoju adolescentów
i należy stale go monitorować. 

5. Kilkoro uczniów zadeklarowało w ankiecie, że w gronie rówieśniczym spotkali się z propozycją pierwszych inicjacji alkoholowych lecz zachowało asertywną postawę.

6. Zdarzają się wśród uczniów przypadki samookaleczenia i należy problem ten szczegółowo zdiagnozować w kolejnym roku szkolnym. Jako formy okaleczenia uczniowi ci wskazują na drapanie i gryzienie.

7. Wśród uczniów klasy VII największym zaufaniem obdarzeni są wychowawcy i to od nich w pierwszej kolejności uczniowie oczekują pomocy w różnych sprawach.

8. Głównymi problemami diagnozowanymi przez uczniów w swoich klasach są nieprzyjazne relacji między uczniami, próby dominowania klasy przez jedną osobę lub klikę uczniów, pojawia się również brak motywacji do nauki.

9. Uczniowie borykają się z odczuwaniem poczucia mniejszej wartości, krytycyzmem względem własnej osoby, pesymizmem.

10. Część uczniów sygnalizuje problemy związane z przemocą w sieci internetowej.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

Analiza ankiet skierowanych do rodziców na temat realizacji i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole.

1. Efekty pracy z uczniami na temat unikania zagrożeń i sytuacji konfliktowych, zdecydowana większość rodziców ocenia dobrze i bardzo dobrze

2. Rodzice dostrzegają widoczne efekty pracy z uczniami nad stresem i pozytywnym myśleniem poprzez:

 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych;
 • widoczne dobre samopoczucie;
 • systematyczność;
 • mniejszy stres;
 • dziecko rozmawia z rodzicem na różne tematy;
 • mniej się denerwuje;
 • większe zaangażowanie w naukę;
 • otwartość dzieci na różne tematy;

3. Poprzez promowanie zdrowego stylu życia rodzice również wykształcają wśród swoich dzieci umiejętności i sprawności takie jak:

 • wiedza, jak się zachować w trudnej sytuacji;
 • aktywne spędzania czasu wolnego;
 • zdrowe odżywianie;
 • jedzenie dużej ilości warzyw i owoców;
 • dziecko wie, co jest dobre i może zjeść, a co nie;
 • zwracanie uwagi na skład produktów;
 • większa aktywność fizyczna.

4. Nauczyciele w toku swoich zajęć z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień

wykształcają umiejętności i sprawności takie jak:

 • brak zainteresowania eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi;
 • wiedza jakie choroby grożą z powodu uzależnień i przekazywanie tej wiedzy innym-świadomość profilaktyki uzależnień
 • wiedzą, co to jest dobro, a co zło;
 • spędzanie więcej czasu na świeżym powietrzu w czasie aktywnej zabawy;
 • asertywność;
 • wzrost świadomości.

 

 1. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi w zakresie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego oceniana jest:
 • bardzo dobrze;
 • organizowane są spotkania dla dzieci i rodziców profilaktyczne.

6. Rodzice sygnalizują, że:

 • pomoc oferowana przez szkołę jest wystarczająca;
 • należy przypominać jakie są zagrożenia;
 • jak najwięcej rozmów z dziećmi i tłumaczenia im, co jest dla niech dobre, a co złe;
 • więcej pomocy i tłumaczenia na lekcjach;
 • uwaga na korytarzu w czasie przerwy;
 • większy nacisk i kontrola na zachowania agresywne na przerwach.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

Ankieta dla nauczycieli na temat realizacji i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole.

 1. Nauczyciele w toku zajęć prowadzonych z zakresu profilaktyki wykształcili:
 • prowadzenie zdrowego stylu życia;
 • świadomość zagorzeń wynikających z używania napojów energetycznych;
 • świadome zawiązywanie kontaktóow rówieśniczych (dobór towarzystwa nie obciążonego nałogami);
 • świadome reagowanie w sytuacjach zagrożenia;
 • umiejętność kulturalnego rozwiązywania konfliktów;
 • uwrażliwianie uczniów na problem szkodliwości nałogów;
 • zachowania asertywne;
 • radzenie sobie z agresją;
 • zwiększenie jedzenia owoców;
 • umiejętność konstruowania właściwej diety
 1.  Efekty pracy z uczniami na temat unikania zagrożeń i sytuacji konfliktowych nauczyciele oceniają:
 • bardzo dobrze;
 • przynoszą rezultaty;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych ciągle wymaga pracy

3. Efekty pracy z uczniami nad stresem i pozytywnym myśleniem są widoczne:

 • mniej konfliktów w klasie, brak bójek, integracja zespołu klasowego, uczniowie umieją radzić sobie ze stresem;
 • uczniowie wiedz, ze mają prawo odczuwać każdą emocję, kontrolują reakcję na złość i gniew;
 • umiejętność radzenia sobie z problemami;
 • samodzielne podejmowanie prób związanych z rozwiązywaniem problemów;
 • kulturalne zachowanie;
 • uczniowie mają pozytywne nastawienie

 1. Udało się wykształcić u dzieci poprzez promowanie zdrowego stylu życia sprawności i umiejętności takie jak:
 • właściwa dieta;
 • świadomość korzyści z aktywności fizycznej;
 • dbałość o higienę osobistą;
   
 • posiadanie drugiego śniadania;
 • nie marnowanie żywności;
 • wiara we własne możliwości;
 • nie unikanie zajęć wf;
 • promowanie sportu;
 • higiena pracy przy komputerze;
 • umiejętność dokonywania świadomych wyborów przy dokonywaniu zakupów;
 • picie dużej ilości wody

5. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego przebiega następująco:

 • rodzice włączają się w akcje organizowane przez klasę, szkołę;
 • współpraca w zakresie rozwiązywania konfliktów;

6. Nauczyciele współpracują z:

 • Powiatowa Stacja Epidemiologiczna;
 • Sąd Rodzinny;
 • Policja
 • Poradnia PP
 • Ośrodek Zdrowia
   

 

 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych z rodzicami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, uczniami, zauważa się,
że ponadto występują następujące problemy:       

 1. Zjawiska takie jak alkoholizm, nie występują na terenie szkoły ale występują w środowisku lokalnym naszych uczniów.
 2. Zjawiska takie jak palenie papierosów/epapierosów, występują na terenie szkoły sporadycznie, ale występują w środowisku lokalnym naszych uczniów.
 3. Zaniedbanie higieniczne dzieci i młodzieży.
 4. Pojawiają się wzajemne zachowania agresywne – zaczepki, bójki, agresja słowna (wulgaryzmy).
 5. Niewłaściwa komunikacja, nieumiejętność  konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,  stresujących. 
 6. Uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby.
 7. Problemy rodzinne, alkoholizm rodziców, domowe awantury, choroby, niepełnosprawność, bieda, emigracja zarobkowa rodziców, cedowanie obowiązków rodzicielskich na babcie i dziadków.
 8. Sposoby spędzania wolnego czasu poza domem.
 9. Komputer, Internet, TV, telefon komórkowy - są źródłem przemocy a nie wiedzy, komunikacji, zabawy.
 10. Znaczna ilość uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz opiekuńczo - wychowawczymi.
 11. Utrudniony kontakt z niektórymi rodzicami. Bezstresowy, bezkrytyczny model wychowywania dzieci.

 

 

 

 

 

REKOMENDACJE dla uczniów:

 • integrować zespół klasowy, budować zdrowe relacje koleżeńskie, uczyć życzliwości;
 • uwzględniać opinie uczniów przy podejmowaniu decyzji;
 • zwracać uwagę na właściwe zachowania i porządek;
 • prowadzić zajęcia z elementami promującymi zdrowy styl życia;
 • wspierać ich i dbać o dobre relacje nauczyciel – uczeń.

 

REKOMENDACJE dla nauczycieli:

 • uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zdrowia nauczyciela;
 • organizować zajęcia o zdrowiu stosując metody aktywizujące;
 • dbać o swoje zdrowie: uprawiać sport i prawidłowo się odżywiać.

 

REKOMENDACJE dla rodziców:

 • uwzględniać opinie rodziców przy podejmowaniu decyzji;
 • głośniej i częściej  mówić o tym, że szkoła jest szkołą promującą zdrowie;
 • na zebraniach omawiać sprawy związane z aktywnością fizyczną uczniów i ich uczestniczeniem w zajęciach wychowania fizycznego;
 • na zebraniach poruszać temat zjadania prze dzieci śniadań w domu i posiłków w szkole;
 • zapraszać rodziców do udziału w imprezach szkolnych związanych z aktywnością fizyczną lub do ich współorganizacji;

 

 

 

REKOMENDACJE do uwzględnienia w programach wychowawczych:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z cyberprzemocą.

2. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z posiadaniem przez dziecko smartfona w tym powstawanie zaburzeń poznawczych, relacyjnych. Poruszenie tej kwestii na zebraniach z rodzicami.

Konsekwentne egzekwowania ustalonych w szkole norm i zasad zachowania, w tym używania telefonów komórkowych

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci poza godzinami spędzanymi w szkole, należy uwrażliwiać na sytuacje zagrażające życiu i zdrowi dzieci w tym wczesną inicjację nikotynową, alkoholową, dostęp do dopalaczy

4. W trakcie lekcji wychowawczych należy zwracać uwagę na:
- kulturę słowa u dzieci;

- zwracanie baczniejszej uwagi na samotność w tłumie, szczególnie wśród uczniów klas starszych;

- zawracanie uwagi na wygląd niezgodny z wytycznymi w Statucie szkoły;

- więcej działań w zakresie kształtowania postaw tolerancji

- rozbudzanie pasji, motywacji do nauki np. poprzez ciekawe metody i narzędzia pracy

 

 

 

                        

 

                        

 

 

 1. Założenia ogólne:

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
 i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 

 

 

 1. Zadania:
 1. Kształtowanie postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
 2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.
 3. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 4. Profilaktyka zagrożeń.
 5. Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach  im. Tadeusza Kościuszki  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych
 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją
  i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi
  z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy
  z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 •  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 

 

 1. Logopeda:
 • prowadzi diagnozowanie logopedyczne, w tym badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

-  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym i formy realizacji.

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

CELE

ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 

FORMY I SPOSOBY
 REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Przygotowanie uczniów
do świadomego, aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

 

 1. Rozwijanie samorządności uczniów.
 2. Uczenie zasad demokracji.

 

 

 

 

 

 

 1. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw
w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych
 i odmiennych kulturowo.

 

 

 1. Poznanie i respektowanie praw
  i obowiązków ucznia.

 

 1.  Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.
  Organizowanie czasu wolnego.

   
 2. zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania
  z elektronicznych nośników informacji- Internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

 

 

 1.  Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

 

 1.  Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

 1. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

 

 

 

 1. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów. Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        13. Wyrabianie samodzielności uczniów.

Udział w pracach samorządu szkolnego
 i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

 

 

 

 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego.
Zapraszanie do szkoły i spotkania
z osobami niepełnosprawnymi.

 

Kodeks Ucznia,
Statut Szkoły, regulaminy szkolne.

 

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów.

Zapraszanie osób o nietuzinkowych pasjach i zainteresowaniach.
Spotkania z ciekawymi osobami.

 

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych.

Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień – zajęcia
z doradztwa zawodowego

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, prezentacje, gazetki szkolne – materiały informacyjne  na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych
i telewizji.

 

 

Udział w lekcjach muzealnych,
w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

 

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

 

 

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3
 i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Spotkania z autorami książek dla dzieci.

 

Systematyczne korzystanie  z biblioteki szkolnej.

 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań:

Udział uczniów klasy II i III 
w projekcie Trzymaj formę,

Udział uczniów klasy II w ogólnopolskim programie Mały mistrz.

 

Udział uczniów klasy 0-I
w projekcie Zdrowo jem- więcej wiem,

Udział uczniów klasy III w programie „Nie pal przy mnie, proszę”

Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej
 na rzecz środowiska, szkoły.

 

 

 

 

Realizowanie tematyki z doradztwa zawodowego od oddziału przedszkolnego  do  klasy VIII;

 

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu;

 

Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 

Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - promowanie dobrych wzorców;

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Organizowanie wyjazdów w celu poznania różnych zawodów.

 wychowawcy klas, nauczyciele,

samorząd uczniowski,
pedagog szkolny,

 rodzice

 

 

Eksponowanie reguł

kulturalnego zachowania,

obyczajowości, norm

aprobowanych społecznie.

 

 1. Budowanie systemu wartości
  - przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach
  z zakresu wolontariatu
  , sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
  w życiu społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofonii.


 

 1. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.
 2. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.
 3. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa
   i czyny.
 5. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.
 6. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

 1. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych
   i osobistych oraz mienia szkoły.

 

 1. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

 1.  Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się
  i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

 

 

 1. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

Zachęcanie uczniów do podejmowania prac społecznie użytecznych

Zaangażowanie w akcje profilaktyczne osób znanych, cieszących się autorytetem społecznym, jak również instytucje np. policja.

Lekcje wychowawcze, pogadanki na temat wartości, zasad wolontariatu.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach np. WOŚP; Gwiazdka dla zwierzaka; Zbieramy zakrętki.

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Programu Szkolnego Wolontariatu.

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania
i postawy w literaturze, historii, współczesności
.

 

 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.
Diagnoza postaw.

 

 

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych

 

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

 Scenki dramowe podczas apeli szkolnych, lekcji z wychowawcą, pogadanki, zajęcia
z pedagogiem szkolnym.

 

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,

samorząd uczniowski,

 rodzice

 

Rozwijanie zachowań asertywnych
 i empatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ćwiczenie prawidłowych postaw
  i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.
 2. Wyszukiwanie przykładów pozwalających na wczuwanie się
  w różne sytuacje życiowe

- podejmowanie prób  aktywizujących uczniów do organizowania różnych form pomocy.

 

 1. Rozwijanie umiejętności słuchania
  i zabierania głosu.

 

 1. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów. Kontynuacja programu „Etyka nie tylko dla smyka”

 

 

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

-organizowanie akcji charytatywnych: Zbieramy zakrętki.

 

 

 

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Komendą Policji itp.

 

 

 wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,

pielęgniarka szkolna,

 rodzice

 

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców.

 

 1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

 

 1. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych wymagań.

 

 

 

 1. Uwzględnienie na zebraniach
   z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

 1. Badanie opinii rodziców odnośnie:
 • skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;
 • przedmiotowych systemów oceniania.

 

 

 1. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:
 • udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego
  i innych,
 • udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;
 • współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
 • udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

 

 1. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

 

 1.  Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych.
  Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania, itp.

 

 1.  Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.

 

 1. Organizowanie imprez dla rodziców
   i z udziałem rodziców.

 

 1. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Na spotkaniach rodziców
 z wychowawcami klas.

 

 

Działania pracowników szkoły mające
 na celu bezpieczeństwo uczniów:
dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii
na zebraniach klasowych.

 

 

 

Wychowawcy klas konsultują
z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

 

 

Współpraca z Radą Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spotkaniach rodziców
 z wychowawcami klas, tablica informacyjna.

 

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

 

 

Angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości oraz wyjazdów klasowych, szkolnych.

 

 

 

Wręczenie rodzicom podziękowań
za pracę.

 

 wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,

 rodzice

 

Informowanie rodziców uczniów o możliwościach uzyskania różnych form pomocy.

 

 

 

 

 

 

 1. Bieżąca analiza sytuacji rodzinnej
   i materialnej ucznia.
 2. Rozmowy z rodzicami i uczniami.

 

 

Uczniowie korzystają z dofinansowania zakupu podręczników i mundurków.

Uczniowie korzystają ze zwolnienia
z ponoszenia kosztów ubezpieczenia.

Uczniowie są dożywiani na terenie szkoły.

Uczniowie korzystają z paczek żywnościowych  TPD.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,

 rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

CELE

ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kształtowanie poczucia przynależności
do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej
oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji.

 

 1. Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych.

 

 1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

 

 1.  Kulturalne zachowanie się
  w miejscach Pamięci Narodowej,
  w czasie uroczystości szkolnych,
  w kościele i na cmentarzu.

 

 

 1. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

 

 1. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły
   i troska o pamiątki po Nim.

 

 

 1.  Prowadzenie kroniki szkolnej.

 

 1. Kultywowanie tradycji szkolnej.

Organizacja i aktywny udział
 w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej.

Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

 

Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, zajęcia lekcyjne
 i pozalekcyjne, uroczystości szkolne
i klasowe, wycieczki i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych.
Konkurs wiedzy o Patronie.

 

Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły - reprezentowanie Szkoły
na zewnątrz  ze sztandarem Szkoły.

 


Śpiewanie pieśni patriotycznych przez uczniów i chór szkolny

 

W czasie zajęć szkolnych.

Konkurs wiedzy o Patronie.

 

 

 

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy,

apele, lekcje historii i wiedzy
o społeczeństwie, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

samorząd uczniowski,
 rodzice

 

Wprowadzenie
w życie kulturalne Szkoły, wspólnoty lokalnej.

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie
z kulturą regionu.

 

 1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy
  o własnej miejscowości, regionie, kraju.

 

 1.  Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

 

 1. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

 

 1. Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

 

 1. Historia i geneza powstania najbliższej "małej ojczyzny"

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne, tematyczne lekcje wychowawcze, lekcje historii i wiedzy
o społeczeństwie, itp.

 

 

 

 

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo. 

wychowawcy klas, nauczyciele,
 rodzice

 

 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

 

 1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

 

 1. Zachowanie tożsamości narodowej
  we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

 

 1. Poznanie krajów Unii Europejskiej.

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy, itp.

 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

wychowawcy klas, nauczyciele,
 rodzice

 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi
i wytworami kultury.

 

 1. Dbałość o kulturę słowa
   i czystość języka polskiego.

 

 

 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wyzwalanie potrzeby kontaktu
   z literaturą i sztuką dla dzieci.

Korygowanie błędów językowych, sięganie po dobre wzorce literackie.

Zwracanie uwagi na niestosowność słownictwa.

 

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3
 i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Spotkania z autorami książek dla dzieci.

Kontynuowanie udziału w projekcie Cała Polska czyta dzieciom.

Systematyczne korzystanie  z biblioteki szkolnej.

 

Organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii, muzeum.

Przeciwdziałanie nadmiernemu stosowaniu zwrotów obcojęzycznych – lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego, lekcje biblioteczne.

wychowawcy klas, nauczyciele,
 rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAWY PROZDROWOTNEJ I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

CELE

ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Korygowanie wad budowy, postawy.

 

 

 

 1. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 

 1. Diagnozowanie logopedyczne,
  w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu

rozwoju językowego uczniów.

 

 

 1.  Kształtowanie nawyku dbania
   o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie
  o schludny wygląd zewnętrzny.

 

 

 

 
 

 1. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

 

 1. Poznanie zasad dotyczących
  zdrowego żywienia oraz zaburzeń
  w funkcjonowaniu organizmu spowodowanymi nieodpowiednim odżywianiem (anoreksja, bulimia),
  walka z otyłością,
  skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli
   i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji
  w zakresie dyscyplin sportu.

 

 

 

 1. Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości promieniowania ultrafioletowego.

 

 1. Profilaktyka grypy i wścieklizny.

 

 

 1. Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

 

 

 

 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć wychowania fizycznego.

 

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
i eliminowania jej zaburzeń.

 

Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy

z rodzicami uczniów oraz nauczycielami i wychowawcami.

 

 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną. Udział w projekcie „Warzywa i owoce w szkole”,  „ Szklanka mleka w szkole”, „Już pływam”

Dzieciństwo bez próchnicy- fluoryzacja.

Wypracowanie nawyku mycia rąk.

Lekcje wychowawcza – higiena ciała,

Lekcja przyrody i wychowania do życia w rodzinie – higiena okresu dojrzewania.

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy.
Organizowanie kół zainteresowań.

 

Pogadanki z pielęgniarką, pracownikiem Sanepidu, lekarzem.

Realizacja materiału programowego
z przyrody, biologii,
wychowania do życia w rodzinie.
 Lekcje wychowawcze, prezentacje, konkursy o zdrowym odżywianiu,
dzień zdrowej żywności, przedstawienia, inscenizacje.

Wspólne drugie śniadanie – śniadaniowa klasa I-III,
Realizacja programów:

Szklanka mleka w szkole,

Warzywa i owoce w szkole
Pedagogizacja rodziców.

Udział uczniów kl. II-_III w programie Zdrowo jem- więcej wiem.

 

Konkurs na temat zasad zdrowego żywienia.

Gazetka ścienna  - Zdrowo jem, zdrowo żyję.

Spotkanie z dietetykiem.

 

Uczestnictwo w zajęciach  wychowania fizycznego oraz w zajęciach pozalekcyjnych promujących aktywny tryb życia (wycieczki, piesze, rowerowe, zajęcia sportowe).

Realizacja programu Trzymaj formę.

Udział w międzyszkolnych imprezach  sportowych, zawodach i  rajdach rowerowych,  zajęcia SKS.

 

Pogadanki, prelekcje dla uczniów
i rodziców.

Spotkanie z dermatologiem.

 

Pogadanki, gazetki ścienne,

prelekcje dla dzieci.

 

Gazetki ścienne, pogadanki, filmy edukacyjne.

 Spotkania ze specjalistami: zajęcia warsztatowe.

Lekcje wychowawcze, konferencje dla nauczycieli, prelekcje dla rodziców.

wychowawcy klas, nauczyciele,

logopeda,

pedagog szklony,

pielęgniarka szkolna,
 rodzice,

 koordynator Oświaty Zdrowotnej,

dermatolog

 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego
 i psychicznego.

 

 1. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach
   ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły:
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych  oraz imprez,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń podczas drogi do i ze szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki
  oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego - zajęcia edukacyjne
z przepisów ruchu drogowego.

Nauczyciele zapoznają uczniów
z regulaminem dowozów
.

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową - uczniowie klasy V.

Spotkanie z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji  w Proszowicach,

- udział w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,

- udział w konkursach:
Bezpieczna szkoła.

Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa:

 -  bezpieczne podróżowanie autobusem szkolnym – opieka nauczycieli i strażnika szkolnego,

- lekcje wychowawcze -bezpieczna droga
do szkoły oraz do domu rodzinnego.

Kontynuacja Projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.
Zapoznanie uczniów i rodziców
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach,
-
bezpieczna praca z komputerem,
-bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego (w sali i na boisku szkolnym, placu zabaw).

 

 

 

Współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań
 o charakterze profilaktycznym, w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz opinie PPP.

Organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych lub dydaktyczno- wychowawczych  dla uczniów 

posiadających opinie PPP,

- opracowywanie programu IPET dla uczniów posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności (zgodnie
 z nowymi przepisami prawa),

- organizowanie zajęć rewalidacyjnych,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych,

- współpraca z rodzicami poprzez zebrania, rozmowy indywidualne, konsultacje i porady.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

rodzice,

policja 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

CELE

ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Propagowanie świadomego wybierania programów TV
i racjonalnego korzystania
z komputera,

właściwego korzystania
z telefonów komórkowych
 i multimediów.

 

 1. Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie świadomości niebezpie­czeństw wynikających
  z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie świadomości

negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

 

Pogadanki, spektakle profilaktyczne na temat uzależnień od komputera.

Spotkania profilaktyczne
z przedstawicielami policji, PPP.

Lekcje wychowawcze, lekcje informatyki, zajęcia wychowania
do życia w rodzinie - z
astosowanie
w praktyce umie­jętności bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu
 i mediów społecznościowych.

 

 

Kulturalne korzystanie z telefonów komórkowych, umiarkowane korzystanie

z komputera, Internetu i gier komputerowych.

Utrwalanie informacji o bezpiecz­nych zachowaniach podczas korzy­stania
z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy

 – lekcje wychowawcze, lekcje informatyki, wychowania do życia
w rodzinie, spektakle profilaktyczne, pogadanki.

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

 

Realizowanie tematyki godzin wychowawczych dotyczącej uzależnień, w tym uzależnień od telefonów, smartfonów.

 

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców na temat negatywnego wpływu smartfonów.

 

Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

rodzice,

policja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

Stworzenie dobrej                          i przyjaznej atmosfery funkcjonowania ucznia
w społeczności szkolnej.

.

 

 

 1. Eliminowanie zagrożeń wynikających                          
  z przemocy i agres
  ji:

- poznawanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów,

- prowadzenie negocjacji,

- uczenie się radzenia sobie w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu.

 

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

 

 1. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

 

 

 1. Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu
  na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

 

 1. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów
  ze słownika ucznia.

 

 

 

 1. Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu
  i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

 

 

 1.  Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

 

 

 

Co to jest przemoc? –warsztaty, drama

Pisanie scenariuszy do przeczytanych książek profilaktycznych,

debaty na temat problemów na podstawie obejrzanych filmów,
wycieczki i współpraca z MOPS.

 

 

Uczestnictwo w akcjach profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły, województwa, ogólnopolskich.

 

Współpraca z innymi instytucjami (innymi szkołami, kuratorium oświaty, poradniami, policją, samorządem itd.).   

 

 

Warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

 

 

Pogadanki na lekcjach, zajęcia w kołach zainteresowań.

Udział w konkursach recytatorskich , ortograficznych, polonistycznych, teatralnych.

 

Lekcje wychowawcze,
zajęcia wychowania do życia w rodzinie : warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

Monitoring:

- obserwacja zajęć pozalekcyjnych

przerw, uroczystości                                            i rozgrywek sportowych,
- Skrzynka zaufania.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

rodzice,

 pracownicy niepedagogiczni

Uzależnienia, rozpoznanie ich
i zapobieganie.

 

 1. Przekazanie wiedzy na temat wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
   i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych
   i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie krytycznego myślenia
  i wspomaganie wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

 

 

Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, suplementów diet, papierosów, alkoholu i narkotyków, dopalaczy):

lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty,

konkurs plastyczny,

gazetki szkolne – materiały informacyjne,

przygotowanie przedstawienia, spektakle profilaktyczne,

pogadanka pielęgniarki szkolnej,

prezentacja multimedialna,
spotkania z rodzicami.

Konkurs wiedzy nt używek.

 

Kącik w bibliotece szkolnej na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Realizacja programów antynikotynowych  - Czyste powietrze

 -Nie pal przy mnie proszę

- Znajdź właściwe rozwiązanie.

 

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
 i ich rodziców lub opiekunów
w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

 

Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
 i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

 

 

Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Informowanie wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli
i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją
w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem.

Lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty, gazetki szkolne – materiały informacyjne,

przygotowanie przedstawienia,

 

 

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą. Kierowanie uczniów z rodzin problemowych na obozy terapeutyczne.

Lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty, gazetki szkolne – materiały informacyjne,

przygotowanie przedstawienia,

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

pielęgniarka szkolna,

rodzice,

policja,

psycholog,

kurator sądowy 

Zapoznawanie uczniów
z zasadami bezpieczeństwa
w szkole
i w środowisku.

 1. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rady na bezpieczne ferie i wakacje

(bezpieczne podróżowanie, wypoczynek nad wodą, nawiązywanie znajomości).

 

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa
  w gospodarstwie rolnym:
 • niebezpieczne miejsca
  w gospodarstwie rolnym,
 • konsekwencje przebywania
   i podróżowania dzieci na maszynach rolniczych,
 • kontakt ze zwierzętami,
 • zagrożenia chemiczne,
 • zagrożenia porażenia prądem.

Zajęcia z pomocy przedmedycznej:

- pogadanki,

- filmy instruktażowe.

Ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek konieczności opuszczenia szkoły.

Pogadanki na temat zachowania zgodnego z regulaminami pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej, itp. Zapoznawanie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 

 

Pogadanki, prelekcje

- spotkania z policjantem, strażakiem.
Lekcje wychowawcze.

 

Rozmowy na lekcjach wychowawczych oraz pozostałych lekcjach.

Prezentacje, pogadanki na temat bezpieczeństwa na wsi,  podczas prac polowych oraz zabaw w gospodarstwie rolnym.

Spotkanie z pracownikiem KRUS-u.

Spotkanie ze strażakiem.

wychowawcy klas, nauczyciele,

pielęgniarka szkolna,

rodzice,

koordynator Oświaty Zdrowotnej,

 pracownicy niepedagogiczni,

policja

dyrektor szkoły

pracownik KRUS-u

przedstawiciel Straży Pożarnej

 

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi.

 1. Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
   w szczególności u dzieci
  ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym.

 

 1. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego
  i fizycznego.

 

 

 1. Pomoc rodzicom, nauczycielom
  w rozwiązywaniu problemów

Wychowawczych.

 

Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych, terapia integracji sensorycznej.

Indywidualne rozmowy z pedagogiem, wychowawcami.

Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnią specjalistyczną.

 

 

Bieżące informowanie rodziców
o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

 Indywidualne rozmowy z uczniem
i rodzicem.

Konsultacje dla rodziców.

Zapoznanie rodziców z Konwencją
 o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły
i regulaminami, programami.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie norm

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku

rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania
ze specjalistami.

 

dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny,

rodzice,

 

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

 1. Diagnoza środowiska: wczesne wykrywanie form przemocy
  w środowisku rodzinnym wychowanków.

 

 1. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
  w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowy
z uczniem, konsultacje z rodzicami

 W razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Proszowicach
(ul. Kolejowa – 123861293);
Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie

(ul. 3 Maja 72 – 12 3862960);
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(ul.3 Maja 72 – 12 3862212);
Ognisko wychowawcze przy Caritas
w Proszowicach

(ul. 3 Maja 2 – 12 385 1200);
Komenda Powiatowa Policji
w Proszowicach

(ul. Wolności 2 – 12 3853200, 3853217 – nieletni);
Sąd Rejonowy w Krakowie – kurator.

 

Realizacja programu Chronimy dzieci
-  projekt edukacyjny  Fundacji
„Dzieci Niczyje”).

dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele,

rodzice,

policja,
kurator sądowy

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

CELE

ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kształtowanie świadomości ekologicznej
u uczniów.
Dbanie o czystość środowiska.

 

 1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

 

 1. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

 

 1. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

 

 1. Wskazanie na sposoby dbania
  o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

 

 

 

 

 1. Troska o estetykę klasy i szkoły

 

 

Realizacja programów ekologicznych.

Lekcje przyrody, biologii, geografii.

Udział w akcjach np.:
Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego
w ramach godzin wychowawczych.

 

 

Udział w programach edukacyjnych:
Czyste powietrze wokół nas - kl. „0”

Nie pal  przy mnie proszę ( kl. II-III)

Znajdź właściwe rozwiązanie
(kl. IV-VIII).

 

Praca koła ekologicznego.

 

Organizowanie zajęć w terenie.

 

Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

 

Pogadanki tematyczne np. „Listy do Ziemi”

 

 

Przygotowanie gazetek tematycznych
w klasach.

Utrzymanie porządku w klasie, szkole
 i wokół szkoły.

Udział w akcji wiosenne i jesienne Sprzątanie Świata.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

rodzice,

koordynator Oświaty Zdrowotnej,

 

 

 

 

 

 

 1. Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Proszowicach,
 • Starostwo Powiatowe w Proszowicach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Proszowicach,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach,
 • Lokalne ośrodki pomocy społecznej (Caritas),
 • Rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły;

                                 Poprzez:

 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
 • udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,
 • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
 • uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym,
 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
 • pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów;
 •  

 

 1. Założenia ewaluacyjne.

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

 • Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;
 • Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
 • Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy.
 • Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;
 • Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców
   i uczniów.
 • Analiza dokumentów;
 • Obserwacje;
 • Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

 

 1. Ustalenia końcowe

 Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni
są nauczyciele zadeklarowani bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach  im. Tadeusza Kościuszki  jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach został przez Radę Pedagogiczną pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej nr ........ w dniu .. września 2019 roku  oraz przedstawiony Radzie Rodziców w dniu ....................................   

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Bernadeta Gruszka

 

Przewodniczący Rady Rodziców: ...........................................................

 

 

Rada Rodziców                                                         Rada Pedagogiczna                                                                          Samorząd Uczniowski

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80