Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

Zapytanie o wycieczki uczestników PWD

Proszowice, 23.06.2020

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 550735-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach: Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Aktywna Świetlica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Kancelaria Zamówień Publicznych

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, krajowy numer identyfikacyjny 35715270400000, ul. ul. 3 Maja  72 , 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 22 12, e-mail mgops@proszowice.pl, faks 12 386 22 12.

Adres strony internetowej (URL): www.proszowice. pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.proszowice. pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

pocztą polską

Adres:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach

Numer referencyjny: MGOPS.7.2020/AŚ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu wycieczek dla PWD w Proszowicach. 2. PWD – Placówka Wspacia Dziennego Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki ich wykonania określają: SIWZ wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego. Zamówienie nie będzie realizowane w częściach. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczek, która będzie w stałym kontakcie z kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji wycieczki, a w czasie trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebieg wycieczek; 2) przedstawienia szczegółowego harmonogramu wycieczek, uzgodnionego z Zamawiającym: a) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dla wycieczek organizowanych do listopada 2020, W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wycieczek, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są przewidziane), organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczki. Wycieczki będą organizowane od lipca 2020 do listopada 2020 , 3) ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych,kosztówpostoju na parkingach płatnych, 4) zapewnienia wyżywienia dla uczestników wycieczki; w przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jako posiłek wskazana jest kanapka +sok, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowanew dniu ich dostarczenia. 5) zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki przy użyciu komfortowych, klimatyzowanych autokarów klasy LUX , spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW, klimatyzacją, ogrzewaniem postojowym, lodówkę, siedzeniami do spania, WC, Barem Café,apteczką pierwszej pomocy i zestawem TV, DVD. 6) zapewnić do transportu dzieci autokary przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczone na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej, 7) zapewnienia do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U. 2016, poz. 1907,z późn. zm.), 8) transportu uczestników wycieczki ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 9) w przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego środka transportu, spełniającego wymagania określone powyzej oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 10) ubezpieczenia uczestników wycieczek na cały okres trwania wycieczki 11) zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wycieczki (dzieci i opiekunów) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ lub proponowanych przez wykonawcę jeśli zamawiający pozostawił wybór takiego miejsca Wykonawcy, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych z realizacją programu wycieczek 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wycieczki. Zamawiający zapewni uczestnictwo w wycieczce kierownika oraz nauczyciela (opiekuna) z każdej placówek PWD. Ilość opiekunów dla poszczególnych grup została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Wynagrodzenie kierownika wycieczki i opiekuna pokrywa Zamawiający. Kierownik wycieczki wyznaczony przez Zamawiającego będzie pełnił jednocześnie funkcję pilota wycieczki. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

 

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

63500000-4

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-11-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 187,zm. Dz.U. z 2016r., poz.1334).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi przedmiotu zamówienia dla dzieci minimum 45 dzieci.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi przedmiotu zamówienia do szkół dla minimum 25 dzieci ; wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min.2 dowody). 2. Dowodami, (powyżej) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

określone w siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zgodnie z projektem umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-23, godzina: 08:15,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

zal_8_lista_wyjazdow_wycieczek_pwd_06.2020_.xlsx

siwz_wycieczki_06.2020.docx

a_projekt_umowy_sp_wycieczki_06.2020.docx

b__zalaczniki_do_siwz_sp_wycieczki_06.2020.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otwarcie:

Oznaczenie sprawy: MGOPS.4.2020/AŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszowice, 25.02.2020

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

 

Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach

 

Zamawiający:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

 

 

 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

 1. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.02.2020 r., godz. 08:30 złożono 1 ofertę.

2.         Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 176765,00zł brutto

3. Wykonawcy:

„Sebastian” Biuro Podróży Sebastian Psica, ul. Armii Krajowej 7, 28-500 Kazimierza Wielka – wartość brutto 171.000,00zł,

Biuro Usługowo-Turystyczne „Atlantic”, Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów – wartość brutto 184.690,00 zł

 

SIWZ_wycieczki.docx

A_projekt_umowy_sp_wycieczki_(1)_(2).docx

B__zalaczniki_do_siwz_sp_wycieczki_(1)_(2).doc

zal_2_lista_Wyjazdow_wycieczek_PWD2020.xlsx

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80