Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

Zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszowice 15-12-2017r

 (pieczątka zamawiającego)

 

 

            W związku z realizacją projektu "Aktywna świetlica - Proszowice" w Placówce Wsparcia Dziennego w Proszowicach zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone warunki do składania ofert na prowadzenie zajęć

 1. zajęcia ekspresji twórczej
 2. samorządność
 3. zajęcia komputerowe
 4. terapia pedagogiczna
 5. profilaktyka uzależnień
 6. pedagog
 7. logopedia
 8. zajęcia sportowe
 9. język angielski
 10. zajęcia muzyczne
 11. zajęcia matematyczne
 12. opieka świetlicowa
 13. dietetyk
 14. sprzątanie

Informacje o ogłoszeniu:

a) termin składania ofert - do dnia 04-01-2018

d) miejsce i sposób składania ofert:

- osobiście pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

- za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia ,wnioski, oferty, informacje przekazuja w formie pisemnej. Do porozumiewania się z wykonawcą uprawniony jest kierownik projektu w godz od pon – piatku w godz 9,00-15,00  Tel 12 386 0520 wew 213. Po wyznaczonym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić ofertę bez rozpatrywania.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi opiekuńczo-wychowawcze dotyczą wyłonienia wykonawców, którzy będą prowadzić zajęcia dla 105 dzieci  uczęszczających do PWD w Proszowicach, PWD w Kościelcu, PWD w Klimontowie w zakresie: Opieka świetlicowa, Zajęcia rozwijające: język angielski, zajęcia muzyczne, zajęcia ekspresji twórczej, zajęcia matematyczne, samorządność, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe. Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna: terapia pedagogiczna, logopedia, pedagog, dietetyk, profilaktyka uzależnień,
Wszystkie zajęcia muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.
Postępowanie dotyczy wyboru kilku wykonawców. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Proszowice, Kościelec, Klimontów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Proszowicach(PWD-P), Kościelcu(PWD-KO) i Klimontowie(PWD-KL)– Usługa opiekuńczo i specjalistyczno-profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z Proszowic, Kościelca i Klimontowa, w ramach zadania nr D.1.4 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie .

Przedmiot zamówienia

Postępowanie dotyczy wyboru kilku wykonawców. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Poniżej zostały poszczególne części zamówienia.
Część 1 – oferta dotycząca opieki świetlicowej. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się). Zatrudnione zostaną osoby  o kwalifikacjach właściwych do prowadzenia zajęć w PWD: 1 wychowawca na grupę  w wymiarze 4 godzin dziennie (będzie on dodatkowo spełniał funkcję pomocnika kierownika PWD w danym oddziale)

Część 2 – oferta dotycząca zajęć rozwijających-język angielski
Do zadań prowadzącego zajęcia z języka angielskiego należy rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j.ang, oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

PWD-P  3gr. X 6os. x1godz/tydz.,PWD-KL 2gr.x 6os .x1godz/tydz.,PWD-KO, 2 gr.x 6os.x1godz/tydz.–razem 7gr.x 6os. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang. oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

Część 3 – oferta dotycząca rozwijanie zajęć muzycznych(świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy :

PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy

Część 4 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć ekspresji twórczej mają na celu rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie):

PWD-P 2 gr.x 6os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 2 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KL, ,1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) PWD-KO 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze)  1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) – razem 8 gr.x6os

Część 5 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć matematycznych. Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania: matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu.

PWDPpo2gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 2gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze), PWD-KL, 1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KO,po1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)–razem8gr.x6os.

Część 6 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć dotyczących samorządności . Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

:PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os. Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

Część 7 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć komputerowych . Prowadzący Zajęcia komputerowe ma za zadanie rozwijanie informatycznych. .Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i przygotowywać się do wykorzystania tych umiejętności w społeczeństwie, w przekazywaniu  informacji, w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.

 PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os.

Część 8 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć sportowych. Prowadzący zajęcia poprzez organizowanie  zajęć sportowych ma za zadanie integrować i aktywizować uczestników . Dzieci będą aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycje fizyczną.

Zajęcia  w ramach pomocy specjalistyczno-profilaktyczna

Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

Część 9 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej. Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości

W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO,) 2 grupy x 3 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

Część 10 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć logopedii. Prowadzący zajęcia  będzie prowadził  profilaktyczne ćwiczenia ,diagnozę oraz terapię wad i zaburzeń mowy. Zadaniem prowadzącego będzie stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej.

 W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

Liczba  godz. zajęć-675,  Iiczba  dzieci-24.

Część 11 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez pedagoga. . Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami.

W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 6 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

Część 12 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez dietetyka. Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

 W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

Dodatkowo w każdym z 4 oddziałów PWD raz w miesiącu odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji:

Część 13 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez profilaktyka uzależnień, Cel: ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania 2 godz, x 20 miesięcy x3 PWD. tych substancji. L. godz. zajęć - 120

Efekt: korekta deficytów rozwojowych, wyrównanie braków i wyeliminowanie niepowodzeń zdiagnozowanych u 45 podopiecznych a także wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i poprawa świadomości prozdrowotnej.

 Pomiar: ewaluacja indywidualnych planów wsparcia.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Cz 3 termin realizacji  zamówienia

15 01 2018 r. – 30,06,2018

1,09,2018 – 30,06,2019

1,09,2019 do 31 12 2019

Termin realizacji zadania zawarty w umowie z wykonawcą.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Minimalne wymagania stawiane poszczególnym nauczycielom:

 1.  Opieka świetlicowa - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Język angielski - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - filologia angielska lub nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej językowi angielskiemu.
 3. Zajęcia muzyczne - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - muzyka lub sztuka.
 4. Zajęcia ekspresji twórczej - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, sztuka, filologia polska
 5.  Zajęcia matematyczne - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - matematyka.
 6. Samorządność - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - historia, WOS.
 7. Zajęcia komputerowe - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - technologia informatyczna, informatyka.
 8. Zajęcia sportowe - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie fizyczne.
 9. Pomoc specjalistyczno-pedagogiczna - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 10. Terapia pedagogiczna - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna
 11. Logopedia - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - logopedia
 12. Pedagog - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 13. Dietetyk - studia wyższe magisterskie lub licencjackie - dietetyka.
 14. Profilaktyka uzależnień - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że:
- Wykonawca  obejmujące prowadzenie poszczególnych zajęć dla grup oraz posiada  zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagania wobec Wykonawców:
1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
3. Wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia lub po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego wykonanie poszczególnych części/etapów zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza ofertowego.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

 

Ocena oferty

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, której cena będzie najniższa. oraz zapewnione zostaną kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Weźmie pod uwagę doświadczenie oferenta oraz aspekty środowiskowe i  społeczne.

Cena 100%

W przypadku ofert zawierających jednakowe ceny o wyborze oferty decyduje zamawiający po rozmowie z oferentem

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Placówka Wsparcia Dziennego w Proszowicach

Adres

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

Numer telefonu

(12) 386-22-12 

Fax

(12) 386-22-12 

NIP

682-15-48-920 

Tytuł projektu

"Aktywna świetlica - Proszowice"

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0370/17

 

 

....................................................

          (data, podpis i pieczątka)

               

                                                                                        Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

 

..............................................................................

                                                              (data i podpis)

ZAŁACZNIKI:

1)     FORMULARZ OFERTY

zal_1_wzor.pdf

2)    WZÓR UMOWY

zal_1_wzor(1).pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80