Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć

Proszowice, 23.06.2020

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

 

Wyłonienie wykładowców/trenetów

 

 

Zamawiający:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

 

 

 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

 1. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2020 r., godz. 08:00
 2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :

Zadanie 1 -   5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6  godz dziennie  w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec      

   - Łącznie 1795 godzin opieki  x 50 zł = 89750 zł

Zadanie 2 -  3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin

Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin

Zadanie 4 – 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin

Zadanie 5 – 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin

Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin

Zadanie 7 – 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin

Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin

Zadanie 9 – 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin

Zadanie 10 – 3-5 logopedów - 282 godzin

Zadanie 11 – 3-5 pedagogów - 225 godzin

Zadanie 12 -  terapeuty uzależnień - 100 godzin

Zadanie 13 -  dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin

- Łącznie 1930 godzin zajęć    x 60 zł 115800 zł

Zadanie 14       3 pracowników  sprzątających w 3 PWD  - 330 godzin /1 godz. dziennie 

Łącznie 330 x 22 zł= 7260 zł

Zadanie 15   Wynagrodzenie opiekuna wycieczki /opiekuna kolonii letniej – stawka za 1 g pracy opiekuna  na wycieczce 

Łącznie 773 godz opiekuna wycieczek  x 30 zł = 23250 zł

RAZEM postępowanie nr 1 = 236 000,00 zł

3. Wykonawcy:

Joanna Paluch zad 1 – 50 zł, 132 h, zad 3 – 60 zł, 21 h,  zad 9 – 60 zł, 4 h, zad 15 – 30 zł, 32 h

Mateusz Migas zad 2 – 60 zł, 40h

Paweł Gajda – zad 1 – 50 zł 100h, zad 11 – 60 zł 70h,

Jerzy Bysiec – zad 1 – 50 zł 150h, zad 8 – 60 zł 52h,

Agnieszka Komenda – zad 1 50 zł 84h, zad 5 – 60 zł 21h, zad 9 – 60 zł 60 h

Jadwiga Fularska – zad 1 – 50 zł 21 tyg po 3 h, zad 10 – 60 zł 6 h x 21 tyg,

Marcin Grzyb – zad 8 – 60 zł 13 tyg x 5h,

Katarzyna Hajdys – zad 1 – 50 zł 120 h, zad 10 – 60 zł 40h, zad 15 – 30 zł 120h

Anna Batko – zad 1 – 50 zł226h,  zad 15 – 30 zł 60h

Lidia Zawartka – zad 1 – 50 zł 290h, zad 11 – 60 zł 21 h, zad 15  - 30 zł 60h

Jolanta Nowak – zad 1 – 50 zł 135 h, zad 3 – 60 zł 40h, zad 5 – 60 zł 34h,

Agata Pławecka – zad 12 – 60zł, 60h,

Bernadeta Gruszka – zad 1 – 50zł8 tyg x 6h i 13 tyg x 2h, zad 4- 60 zł 21 tyg  2h, zad 7 – 60 zł 21tygx6,

Zbigniew Rybiński – zad 1 – 50 zł 200h, zad 7 – 60 zł60h, zad 8 – 60 zł80h w tyg, zad 15 – 30 zł,

Paweł Horowski – zad 13 – 3.300,00zł

Danuta Rusek – zad 2 – 60 zł 39h,

Monika Kwiecień -  zad 5 – 60 zł14tyg x 2h,

Małgorzata Wieczorek – zad 1 – 50 zł 10 h

Zyta Gołębiowska – zad 3 – 60 zł 30h,

Marzena Bysiec – zad 4 – 60zł14tyg x 2 h, zad 9 – 60 zł 14tyg x 2h,

Urszula Miśkiewicz – zad 6 – 60 zł 14tyg x 3h, zad 10 – 60 zł 14tyg x5h

Anita Paluch – zad 4 – 60 zł 25 h, zad 11 – 60 zł 4200,00zł

Marzena Machnicka – zad 7 – 60 zł30 h

Maria Kieruzal – zad 6 – 60 zł 13 tyg x 3h,

Jolanta Lipowiecka-Gorzkowska – zad 3 – 60 zł 13 tyg 3 h,

Anna Grzybowska – zad 10 – 60 zł78h, zad 15 – 30 zł 120h

Paweł Gorzkowski – zad 7 -60 zł13 tyh x 3 h,

Dorota Bartkowska – zad 1 – 50 zł 8 x6, 13x4,zad 12- 60 zł 8 x6, 13x4

Elżbieta Kocierz- zad 1- 50 zł 4 h w tyg,

Renata Pawłowska – zad 4 – 60 zł 13x4,

Marta Pasternak – zad 1 – 50 zł 6 h w tyg, zad 6- 60 zł 39 h,

Edyta Twardowska-Trętko – zad 5 – 60 zł39 h

Urszula Kowalska -  zad 2 – 60 zł 13x 3

Teresa Ochęduszko – ad 1 – 50 zł 10 h w tyg

Bożena Szterleja – zad 14 – 25 zł

Anna Głąbicka – zad 9 – 60 zł58 h, zad 11 – 60 zł 81h

Zofia Zemeła - zad 14 – 25 zł

Marzena Mlaskawa zad 14 – 25 zł

Olaf Jakubowski zad 3 60 zł godz 60h

 

BPR CONSULTING -  zad  1 – 150.780 zł zad 2 – 12900,00, zad 3 – 8600, zad 4-18320, zad 5 -8900, zad 6 -8900,00, zad 7 – 10680,00, zad 8 – 19580, zad 9-24252, zad 10-25944, zad11- 20700, zad 12 10400, zad 13-5830

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Białystok – zad1 -116675

Centrum Usług Psychologicznych EGO – zad 1 – 125470,05, zad 2-11100, zad 3-9900, zad4- 21780, zad5-7400, zad6-6990, zad -8880, zad -8 16280, zad 9-180342, zad 10-20868, zad 11-15727,50, zad 12-6990, zad 13-5445, zad 14-54032,07, zad 15- 80 zł

Ogłoszenie nr 550741-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach: wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Aktywna świetlica w ramach Projektu UE

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Kancelaria Zamówień Publicznych

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, krajowy numer identyfikacyjny 35715270400000, ul. ul. 3 Maja  72 , 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 22 12, e-mail mgops@proszowice.pl, faks 12 386 22 12.

Adres strony internetowej (URL): www.proszowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.proszowice.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą polską

Adres:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

Numer referencyjny: MGOPS.5.2020/AŚ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć. 2. Zadanie 1 - 5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6 godz dziennie w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec - Łącznie 1795 godzin opieki Zadanie 2 - 3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin Zadanie 4 – 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin Zadanie 5 – 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin Zadanie 7 – 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin Zadanie 9 – 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin Zadanie 10 – 3-5 logopedów - 282 godzin Zadanie 11 – 3-5 pedagogów - 225 godzin Zadanie 12 – 1-3 terapeuty uzależnień - 100 godzin Zadanie 13 - 1-3 dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin - Łącznie 1930 godzin zajęć Zadanie 14 3 pracowników sprzątających w 3 PWD - 330 godzin /1 godz. dziennie Zadanie 15 4 -8 opiekunów wycieczki /opiekunów kolonii letniej – stawka za 1 g pracy na wycieczce Łącznie 773 godz dla opiekunów wycieczek

 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

80500000-9

85000000-9

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-11-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/warsztatów dla zajęć lekcyjnych oraz Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje potencjałem kadrowym w postaci jednego wykładowcy/trenera posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dot. tematyki zgodnej z daną częścią zamówienia, na realizację której składana jest oferta;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty), a także wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wykładowcy/trenera) z określeniem wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

zgodnie z siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zgodnie z projektem umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-23, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1 - 5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6 godz dziennie w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec - Łącznie 1795 godzin opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - 5-7 osób - wychowawca świetlicy przez 4-6 godz dziennie w 3 PWD Proszowice Klimontów Kościelec - Łącznie 1795 godzin opieki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2 - 3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - 3 nauczycieli zajęć języka angielskiego - 150 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - 3 nauczycieli zajęć muzycznych - 100 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie 4 – 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 – 3-5 nauczycieli zajęć ekspresji twórczej - 220 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

5

Nazwa:

Zadanie 5 – 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5 – 3 nauczycieli zajęć matematycznych - 100 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

6

Nazwa:

Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 6 - 3 opiekunów zajęć samorządność - 100 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9, 80500000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

7

Nazwa:

Zadanie 7 – 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 7 – 3-5 nauczycieli zajęć komputerowych- 120 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

8

Nazwa:

Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 8 - 3 nauczycieli zajęć sportowych - 220 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

9

Nazwa:

Zadanie 9 – 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 9 – 3-5nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną - 258 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

10

Nazwa:

Zadanie 10 – 3-5 logopedów - 282 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 10 – 3-5 logopedów - 282 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

11

Nazwa:

Zadanie 11 – 3-5 pedagogów - 225 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 11 – 3-5 pedagogów - 225 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

12

Nazwa:

Zadanie 12 – 1-3 terapeuty uzależnień - 100 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 12 – 1-3 terapeuty uzależnień - 100 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

13

Nazwa:

Zadanie 13 - 1-3 dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 13 - 1-3 dietetyka -terapeuty profilaktyki zdrowotnej - 55 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

14

Nazwa:

Zadanie 14 3 pracowników sprzątających w 3 PWD - 330 godzin /1 godz. dziennie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 14 3 pracowników sprzątających w 3 PWD - 330 godzin /1 godz. dziennie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

15

Nazwa:

Zadanie 15 4 -8 opiekunów wycieczki /opiekunów kolonii letniej – stawka za 1 g pracy na wycieczce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 15 4 -8 opiekunów wycieczki /opiekunów kolonii letniej – stawka za 1 g pracy na wycieczce

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 85000000-9

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

siwz_mgops_06.2020.doc

opz_PWD_Proszowice_.docx

ok_zalaczniki_do_przetargu06.2020.docx

wzor_umowy_06.2020.docx

 

 

 

 

 

 

Beneficjent - GMINA PROSZOWICE

Realizator -  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH

ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

telefon: (0-12) 386-22-02

telefaks: (0-12) 386-22-02

e-mail: aktywnaswietlica@gmail.com

www.MGOPS.proszowice.pl

zaprasza do złożenia oferty

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: na wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

w ramach realizacji projektu

finansowanego z realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: Nr RPMP.09.02.01-12-0370/17.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w: Proszowicach, Klimontowie i w Kościelcu w ramach Projektu "Aktywna świetlica - Proszowice" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: Nr RPMP.09.02.01-12-0370/17. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie zajęć w okresie od 20 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w realizacji specjalistycznych usług edukacyjnych zgodnie z obowiązującym taryfikatorem stawek za przepracowaną godzinę specjalisty. Szczegółowy przebieg oraz treści, zakres czasowy i ilość prowadzonych zajęć  w tygodniu pracy wykonawca uzgodni z koordynatorem projektu „Aktywna świetlica - Proszowice".

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części:

 

Część 1 – oferta dotycząca opieki świetlicowej. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się). Zatrudnione zostaną osoby  o kwalifikacjach właściwych do prowadzenia zajęć w PWD: 1 wychowawca na grupę  w wymiarze do 4 godzin dziennie w każdym z oddziałów  (będzie on dodatkowo spełniał funkcję pomocnika kierownika PWD w danym oddziale) Łącznie  1795 godzin opieki w 3 oddziałach PWD.

 

Część 2 – oferta dotycząca zajęć rozwijających-język angielski
Do zadań prowadzącego zajęcia z języka angielskiego należy rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j.ang, oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

PWD-P  3gr. X 6os. x1godz/tydz.,PWD-KL 2gr.x 6os .x1godz/tydz.,PWD-KO, 2 gr.x 6os.x1godz/tydz.–razem 7grup x 6os . Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang. oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną. Łącznie umowa zlecenie 150 godzin 3 oddziałach PWD.

 

Część 3 – oferta dotycząca rozwijanie zajęć muzycznych(świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy :

PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.Łącznie umowa zlecenie 100 godzin 3 oddziałach PWD.

 

 

 Część 4 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć ekspresji twórczej mają na celu rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie):

PWD-P 2 gr.x 6os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 2 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KL, ,1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) PWD-KO 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze)  1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) – razem 8 gr.x6os  Łącznie umowa zlecenie 220 godzin w 3 oddziałach PWD.

 

Część 5 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć matematycznych. Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania: matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu.

PWDPpo2gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 2gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze), PWD-KL, 1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KO,po1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)–razem8gr.x6os.Łącznie umowa zlecenie  100 godzin w 3 oddziałach PWD

Część 6 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć dotyczących samorządności . Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

:PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.

Łącznie umowa zlecenie 100 godzin w 3 oddziałach PWD

Część 7 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć komputerowych . Prowadzący Zajęcia komputerowe ma za zadanie rozwijanie informatycznych. .Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i przygotowywać się do wykorzystania tych umiejętności w społeczeństwie, w przekazywaniu  informacji, w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.

 PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os. Łącznie umowa zlecenie  120 godzin w 3 oddziałach PWD.

Część 8 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć sportowych. Prowadzący zajęcia poprzez organizowanie  zajęć sportowych ma za zadanie integrować i aktywizować uczestników . Dzieci będą aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycje fizyczną. PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os Łącznie umowa zlecenie 220 godzin w 3 oddziałach PWD

Zajęcia  w ramach pomocy specjalistyczno-profilaktycznej

Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

Część 9 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej. Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości

W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO,) 2 grupy x 3 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie 258 godzin w 3 oddziałach PWD

Część 10 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć logopedii. Prowadzący zajęcia  będzie prowadził  profilaktyczne ćwiczenia ,diagnozę oraz terapię wad i zaburzeń mowy. Zadaniem prowadzącego będzie stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej.

 W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie  282 godzin w 3 oddziałach PWD.

 

Część 11 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez pedagoga. . Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami.

W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 6 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie 225 godzin w 3 oddziałach PWD.

Część 12 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez dietetyka. Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

 W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

Dodatkowo w każdym z 4 oddziałów PWD raz w miesiącu odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji: Łącznie umowa zlecenie 55 godzin w 3 oddziałach PWD.

Część 13 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez profilaktyka uzależnień, Cel: ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania 2 godz, x 5 miesięcy x3 PWD. tych substancji. Łącznie umowa zlecenie 100 godzin w 3 oddziałach PWD.

 

Efekt: korekta deficytów rozwojowych, wyrównanie braków i wyeliminowanie niepowodzeń zdiagnozowanych u 105 podopiecznych a także wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i poprawa świadomości prozdrowotnej.

 

 1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przygotować szczegółowy program zajęć uwzględniający:

realizację poszczególnych zajęć: metody identyfikacji swoich predyspozycji, analizę pomysłów pod kątem wymagań, ewaluacja indywidualnych planów wsparcia.

 1. Wybrany/i Wykonawca/cy wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego tematu;
 • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego tematu, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata.

   Wybrany/i Wykonawca/cy będzie/dą zobowiązany/i:

 • przygotować dla każdego z uczestników, zgodne z tematyką zajęć,  materiały dydaktyczne w formie skryptów, prezentacji multimedialnych, itp. (oznakowane w sposób zgodny z wytycznymi dotyczącymi projektu współfinansowanego ze środków UE) i przekazać do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umów;
 • przeprowadzić zajęcia w ramach zamówienia w formie warsztatów  zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia;
 • zapewnić wysoki poziom nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie  i przekazanie treści dydaktycznych;
 • realizować szkolenia w miejscu i terminie wskazanymi przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym u Zamawiającego;
 • dopilnować aby uczestnicy szkoleń podpisywali właściwe dokumenty wskazujące na ich obecność w toku zajęć;
 • utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji zajęć;
 • informować Zamawiającego o przebiegu realizacji przedmiotu umowy i ewentualnych nieprawidłowościach związanych z jego realizacją;
 • sprawować nadzór nad przestrzeganiem wytycznych dotyczących promocji projektu w zakresie prowadzonych zajęć (oznakowanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, prezentacji itp.);
 • sporządzać i prowadzić dokumentację wykonanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 • terminowo  realizować powierzone zadania;
 • prowadzić miesięczną ewidencję godzin i zadań  wykonywanych  na  rzecz  projektu  oraz pozostałej aktywności zawodowej;

 

 1. Koszt pracy trenera obejmuje koszty opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia..
 2. Wybrany Wykonawca/Wykonawcy zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego uprawniające go do korzystania z przygotowanych na potrzeby szkoleń, materiałów dydaktycznych.
 3.  Wszystkie materiały i informacje przekazywane Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych celów, niż służące realizacji niniejszego zamówienia;
 4. Zamawiający zapewnia sale dydaktyczne; 

otwarcie:

Oznaczenie sprawy: MGOPS.1.2020/AŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszowice, 21.02.2020

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć

 

 

 

Zamawiający:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

 

 

 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

 1. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.02.2020 r., godz. 08:00 złożono 48 ofert.
 2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 205550 zł brutto

 

3. Wykonawcy:

1. Lidia Zawartka, ul. M. Kopernika 35, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 50, 00/ 1h w części I zamówienia.

2. Anna Batko, ul. Królewska 39, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 50,00/ 1h, w części I zamówienia.

3. Katarzyna Hajdys, ul. T. Kościuszki 14, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 60,00/1 h, w części XI zamówienia i 60,00 /1h, w części IV zamówienia

4. Anna Grzybowska, ul. Partyzantów 33a/55, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 50,00/1h w I części zamówienia i 60,00/ 1h, w IV części zamówienia i 60,00 /1h w części VI

5. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, wartość oferty brutto 141 805,00, w I części zamówienia, 12.300 w II części zamówienia, 8.200,00w III części zamówienia, 8. 200 w V części zamówienia, 10. 200,00 w VII części zamówienia, 17. 380,00 w VIII części zamówienia, 21. 156,00 w IX części zamówienia, 23. 970,00 w X części zamówienia, 18.000, 00w XI części zamówienia.

6. Jolanta Nowak, ul. Brodzińskiego 20,32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 50,00  /1h w I  części zamówienia.

7. Marta Pasternak, ul. Kopernika 5/3, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I części zamówienia.

8. Anna Jagła, Koczanów 24, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 50,00    /1h ,w I części zamówienia.

9. Paweł Gorzkowski, ul. Wolności 8, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto   50,00 /1h w  VII    części zamówienia

10.Elżbieta Kocierz, Klimontów 248, 32-112 Klimontów, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I  części zamówienia.

11. Edyta Twardowska- Trętko, Gniazdowice 3, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto     /1h w     V  części zamówienia.

12. Renata Pawłowska, ul. Kościuszki 76, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w     IV części zamówienia.

13. Marcin Grzyb, Książnice Wielkie 53, 32-130 Koszyce, wartość oferty brutto  60,00   /1h wVIII      części zamówienia.

14. Urszula Kowalska, Klimontów 143, 32 -112 Klimontów, wartość oferty brutto  60,00   /1h w    II  części zamówienia.

15. Dorota Bogucka, ul. Wolności 22, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w  I    części zamówienia.

16. Jolanta Nowak, ul. Brodzińskiego 20, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto   60,00  /1h w  III    części zamówienia i 60,00 w V części zamówienia

17. Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary, wartość oferty brutto 89. 732, 05, w  I    części zamówienia, 11.248, 50 w II części zamówienia, 7.499,00 w III części zamówienia, 16. 497,00 w IV części zamówienia, 6. 900,00 w V części zamówienia, 8.280,00 w VII części zamówienia, 14.957,00 w VIII części zamówienia, 17. 820,00 w IX części zamówienia, 19.737,18 w X części zamówienia, 15.075,00 w XI części zamówienia, 6.700,00 w XII części zamówienia, 6.545,00 w XIII części zamówienia

18. INNOVASPAL, Al. Krakowskie 137, 02-180 Warszawa, wartość oferty brutto  124. 393, 50  w    I  części zamówienia, 10. 395,00 w II części zamówienia, 6. 930 brutto w III części zamówienia, 15 246,00 w IV części zamówienia, 6 930,00w V części zamówienia, 6 930,00 w VI części zamówienia, 8 316,00 w VII części zamówienia, 15 246,00 w VIII części zamówienia, 17 879,00 w IX części zamówienia, 19 542,00w X części zamówienia, 15 592,50 w XI części zamówienia, 6 930,00 w XII części zamówienia, 3 811,50 w XIII części zamówienia.

19. Anna Głąbicka, ul. Leśna 4/6, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 60,00   /1h w    XI  części zamówienia i 60,00 w IX części zamówienia.

20. Joanna Lipowiecka- Gorzkowska, ul. Wolności 8, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto     60/1h w  III    części zamówienia

21. Marta Pasternak, ul. Kopernika 5/3, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60.00   /1h w VI     części zamówienia

22. Magdalena Kantor, ul. Krakowska 40a, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto   100,00  /1h w XIII     części zamówienia

23. Małgorzata Korus, al. Krakowska 40a, 32-100 Proszowice,

wartość oferty brutto  50,00   /1h w    I  części zamówienia

24. Teresa Ochęduszko, ul. Zielona 4, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto   50,00  /1h w I     części zamówienia

25. Katarzyna Puchalska, ul. M. Kopernika 5/51/ 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto     60,00/1h w   II   części zamówienia.

26. Marzena Machnicka, ul. Wolności 7, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 60,00    /1h w  VII    części zamówienia.

27. Agnieszka Komenda, Przemęczany 78, 32-107 Radziemice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I     części zamówienia i 60,00 w IX części zamówienia

28. Mateusz Migas, Ciborowice 21, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto    50,00 /1h w   II   części zamówienia.

29. Zyta Gołębiowska, Kościelec 30, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00  /1h w    I  części zamówienia

30. Jadwiga Fularska, Opatkowice 165, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w   X   części zamówienia

31. Urszula Miśkiewicz, ul. Kościuszki 82, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto   60,00  /1h w  X    części zamówienia i 60,00 w VI części zamówienia

32. Paulina Adamczyk, Boronice 13, 28-500 Kazimierza Wielka, wartość oferty brutto  60,00   /1h w   VIII   części zamówienia

33. Joanna Paluch, ul. Wolności 31, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w III      części zamówienia, 50.00 w I części, 58,00 w IX części zamówienia, 58,00 w IV części zamówienia, 58.00 w XI części zamówienia.

34. BPR Consulting, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź, wartość oferty brutto  159 755,00   w I części zamówienia, 14 100,00 w II części zamówienia, 9 400,00 w III części zamówienia, 20 680,00 w IV części zamówienia,  9 400,00 w V części zamówienia, 9 200,00 w VI części zamówienia, 11 280,00 w VII części zamówienia, 20 680,00 w VIII części zamówienia, 24 768,00 w IX części zamówienia, 27 072,00 w X części zamówienia, 21 600,00 w XI części zamówienia.

35. Jerzy Bysiec, Kościelec 160, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I      części zamówienia

36. Danuta Rusek, Opatkowice 27a, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w II  części zamówienia

37. Agata Pławecka, ul. Partyzantów 39/53, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w IX   części zamówienia, 60,00 w XII części zamówienia,

38. Anita Paluch, Kościelec 79, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w IV      części zamówienia, 60,00 w XI części zamówienia

39. Monika Kwiecień, Kościelec 156, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w IV części zamówienia

40. Małgorzata Wieczorek, Kościelec 39, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I      części zamówienia

41. Marzena Bysiec, Kościelec 160, 32-1000 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w IV      części zamówienia, 60,00 w V części zamówienia, 60,00 w IX części zamówienia.

42. Dorota Bartkowska, ul. 3 Maja 161, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w XII      części zamówienia

43. Paweł Gajda, ul. Królewska 24/32, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w XI     części zamówienia

44.Zbigniew Rybiński, ul. Kościuszki 27, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I      części zamówienia, 60,00 w VII części zamówienia, 60,00 w VIII części zamówienia.

45. Beata Kawalec, Posądza 70, 32-104 Koniusza, wartość oferty brutto  50,00   /1h w I      części zamówienia

46. Bernadetta Gruszka, Teresin 25, 32-112 Klimontów, wartość oferty brutto  60,00   /1h w VII części zamówienia

47. Maria Kieruzal, ul. B. Głowackiego 8, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto  60,00   /1h w VI      części zamówienia.

48. Agnieszka Kobas, ul. Królewska 39, 32-100 Proszowice, wartość oferty brutto 60,00/ 1h w części XI zamówienia i 50,00 /1h w I części zamówienia

opz_PWD_Proszowice_.docx

siwz_mgops.doc

ok_Zal_aczniki_do_przetargu.docx

wzor_umowy.docx

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80