Nawigacja

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

opiekun akcji: mgr Beata Kawalec

Napisała: mgr Joanna Kostecka                                        dnia: 25.02.2014

 

Szkoła realizuje unijny projekt zainicjowany przez MEN – „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Podnosząc jakość pracy szkole szukamy pozytywnych rozwiązań również we wzajemnej współpracy wszystkich trzech jej podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców. Jak współpracować? Jak wykorzystać na przyszłość efekty tej współpracy? Jaki model wypracować dla naszej szkoły i dla dobra naszych uczniów? Na te pytania ma nam odpowiedzieć udział w tym przedsięwzięciu.

Projekt ten rozpoczął się we wrześniu 2013 roku. Jako szkoła przesłaliśmy swoją deklarację i zostaliśmy zakwalifikowani wspólnie z ponad 1000 innych szkół z całej Polski.

Projekt zakłada pracę w sześcioosobowych zespołach, składających z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli, w skrócie:  6RUN. Nasz zespół uczestniczył już w dwudniowych szkoleniach w Krakowie, a obecnie przygotowujemy się do warsztatów, które odbędą się również w Krakowie w marcu.

Warsztaty poprzedzone zostają debatą, czyli zbieraniem głosów i opinii wszystkich trzech podmiotów naszej szkoły. Zarówno Rada Rodziców, jak i Samorząd Uczniowie i Rada Pedagogiczna swoje opinie – najczęściej w formie ankiet, przekazują swoim przedstawicielom. Zebrane opinie posłużą jako cenny materiał warsztatowy.

 

Dziękujemy wszystkich rodzicom, nauczycielom i uczniom za wyrażenie swoich opinii w ankietach! Zapraszamy wszystkich do współpracy.

O dalszych naszych działaniach w ramach projektu będziemy informować na łamach tej strony.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie WWW.szkolawspolpracy.pl  Jest tam opis działań, celów, partnerów i harmonogramy szkoleń i warsztatów. Są tam także specjalne zakładki dla rodziców (polecamy) i uczniów ( w przygotowaniu).

Koordynatorami projektu na terenie szkoły: mgr Joanna Kostecka i mgr Beata Kawalec

 

A oto kilka informacji z tejże strony:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania mając na uwadze potrzebę udoskonalenia formuły współdziałania w środowisku szkoły, zwłaszcza w relacjach pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami rozpoczęło realizację projektu unijnego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ideą projektu jest zainspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wprowadzenia zmian i wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Projekt jest realizowany od września 2013 r. do początku 2015 r., a do jego udziału zostały zaproszone wszystkie publiczne szkoły i przedszkola. Spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wyłonionych zostało co najmniej 1034 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i przedszkoli.

 Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników. 

Cele szczegółowe projektu to:

 • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
 • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
 • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
 • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

                                                       

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80