Nawigacja

 • Pamiętamy

 • 2 listopad

  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 • Komunikat

  Prosimy nauczycieli o umieszczanie linków do lekcji dzień wcześniej a uczniów o ich skopiowanie dzień wcześniej do momentu usunięcia problemów z Vulcanem. Ze względu na bardzo duże obciążenie serwerów firmy VULCAN występują ciągłe problemy z działaniem dziennika elektronicznego. Jest to niezależne od szkoły. Po rozmowie z obsługą techniczną firmy problemy z dziennikiem  mają być w najblizszym czasie  usunięte.

 • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

  Informacja 

  Od poniedziałku 26 październik klasy 0-3 przychodzą wg planu do szkoły. Wszystkie lekcje mają w szkole.

  Klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Prosimy by uczniowie mieli na biurku plan lekcji z godzinami dzwonków i zegarek. Uczeń ubrany siedzi przy biurku, ma włączoną kamerę jak ma i mikrofonon jak ma.

  Wszystkie dni i wszystkie lekcje odbywają się wg planu od 8.00 a kolejne lekcje zaczynają wg dwonków w szkole. Przerwy są również wg planu na toaletę, posiłek czy zorganizowanie  kolejnego połączenia.

  W dzienniku Vulcan w zakładce zadania domowe uczniowie znajdą linki do połączenia się ze swoimi  nauczycielami. Klikają na ten, którego lekcja jest wg planu swojej klasy. Po skończonej lekcji ma przerwę i klika na kolejną lekcję wg swojego planu.

  Szkoła korzysta z platformy ZOOM.Uczeń korzystający z komputera klika tylko na link (lekcja otwiera się przez stronę internetową) i nie musi instalować programu. Uczeń korzystający z urzadzenia mobilnego (tablet, telefon) musi zainstalować program ze sklepu Play. Zoom to platforma, w której dzieci miały lekcję już od marca do czerwca znają ją i umieją sobie z nią poradzić. Prosimy o pomoc tylko  rodziców klas 4 w pierwszym połączeniu. Reszta uczniów radzi sobie samodzielnie.

  Podczas połączenia uczeń musi kliknąć Join audio (aby słyszeć i być słyszanym przez nauczyciela, oraz Join video (aby go było widać). Potrzebne są głośniczki lub słuchawki z mikrofonem i kamera.  Obecność na lekcjach jest obowiązkowa i będzie sprawdzana na każdej lekcji na podstawie połączenia.

  WAŻNE: Każdy uczeń w polu enter your name wpisuje swoje nazwisko i imię w pełnym brzmieniu. Uczniowie korzystający z symbolu urządzenia lub pseudonimu nie będą wpuszczani na lekcję w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych użytkowników lekcji. Jeśli uczeń nie jest wpuszczony na lekcję musi połączyć się ponownie i wpisać poprawnie swoje imię i nazwisko. Gdy nauczyciel go zobaczy na liście wpuści go na lekcję. Proszę o to zadbać by dzieci poprawnie się podpisały i mogły się cieszyć lekcją ze swoim nauczycielem.

  dla tych osób, które nadal nie wiedzą jak się połączyć krótka instrukcja:

  https://www.youtube.com/watch?v=Y8NL70-f0_I&feature=youtu.be

   

   

  Informacje dodatkowe:

  w przypadku gdy uczeń z jakiegoś powodu technicznego nie będzie mógł uczestniczyć w danej lekcji natychmiast kontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze swoim wychowawcą i zgłasza ten problem, po czym ustala z nauczycielem tej lekcji sposób zaliczenia każdego materiału z nieobecności w indywidualnej formie.

  Pod koniec tygodnia dostaniemy decyzję czy będzie możliwość wypożyczenia laptopów. Jeśli tak rodzic zgłasza się do szkoły i spisuje umowę ze szkołą wraz z odpowiedzialnością finansową za sprzęt, a po nauczaniu zdalnym oddaje przy dyrektorze, który najpierw sprawdza czy sprzęt nie jest uszkodzony, jeśli jest, rodzic oddaje go do serwisu na swój koszt. (mamy doświadczenie z uszkodzonym sprzętem, który sami musieliśmy naprawiać, z wulgarnymi hasłami i zanieczyszczonymi dyskami grami nie dla dzieci). 

   

   

 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 • Zarządzenie dyrektora szkoły

  Proszowice 16.10.2020r

  PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W PROSZOWICACH.

   

   

  1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach zwanym dalej „szkołą”.
  2. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 września 2020 r. w szkole.
  3. Całkowicie ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w szkole, w tym w strefach wydzielonych.
  4. Obowiązkowe stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat).
  5. Obowiązkowe stosowanie przez pracowników szkoły osłony ust i nosa  w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat).
  6. Obowiązkowe stosowanie przez nauczycieli szkoły osłony ust i nosa w czasie prowadzenia zajęć z uczniami oraz przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat).
  7. Wyznaczam  stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana jest  jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali). Tylko zajęcia językowe odbywają się  w  międzyoddziałowych grupach uczniów. Zajęcia informatyczne odbywają się   w sali komputerowej po wcześniejszym zdezynfekowaniu klawiatur, myszek                         i blatów.
  8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły).
  9. Wprowadzam ograniczenie  organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Dopuszczam zorganizowanie wycieczek w ramach realizowanych projektów z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Zalecam ograniczyć do minimum przebywanie uczniów w przestrzeni zamkniętej.
  10. Po zakończeniu zajęć nauczyciel udaje się do klasy, z którą ma kolejną lekcję                     i sprawuje nad nią opiekę, a później realizacje zajęcia edukacyjne. Uczniowie                     w czasie przerw przebywają w sali lekcyjnej  pod opieką nauczyciela, który będzie prowadzić kolejną lekcję.
  11. Na korytarzu szkolnym w czasie przerwy może przebywać naprzemiennie tylko jedna klasa. Kolejność ustalą nauczyciele uczący w danym dniu    i godzinie w obrębie poszczególnych korytarzy szkolnych.
  12. W miarę możliwości organizuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły. W przypadku prowadzenia zajęć w zamkniętej przestrzeni zalecam ograniczenie ćwiczeń  wysiłkowych ze zwiększoną emisją oddechową.
  13. Zawieszam do odwołania funkcjonowanie sklepiku szkolnego. Szkoła w miarę możliwości zapewni uczniom i pracownikom dystrybutory z wodą pitną.
  14. Zawieszam do odwołania naukę pływania w oddziałach IV i V w ramach dwóch godzin wychowania fizycznego. Nauczyciele wychowania fizycznego będą realizować podstawę programową w budynku szkoły i w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
  15. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim / po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
  16. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  17. W przypadku wystąpienia w danym dniu mniejszej ilości dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych, dopuszczam do czasowego połączenia grup. Nauczycielki oddziału przedszkolnego zamiennie będą realizowały zajęcia opiekuńcze    w świetlicy szkolnej oraz  zamiennie w klasach starszych w ramach swojego pensum, a później w razie potrzeb jako godziny ponadwymiarowe.

   

  1.  Po konsultacji nauczycieli świetlicy z rodzicami, ograniczam ilość dzieci w świetlicy zapewniając tylko opiekę nad dziećmi, które nie mają zapewnionej opieki po zakończonych lekcjach przez przynajmniej jednego opiekuna w domu. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad uczniami, każde potrzebujące dziecko musi zostać objęte opieką świetlicy szkolnej.
  2. W godzinach porannych, pracownicy obsługi ( w tym na stażu z Urzędu Pracy)     i wyznaczeni nauczyciele (wejście dla klas  pierwszych)  pełnią dyżury przy wszystkich 5 wejściach do szkoły. Dopilnują, by każdy z wchodzących(uczeń, nauczyciel) zdezynfekował ręce. Zobowiązuję wszystkich pracowników aby zachęcać dzieci i młodzież do dezynfekcji rąk w ciągu całego dnia szkolnego.             W przypadku informacji od dziecka o alergii, nauczyciel rozpoczynający pierwszą lekcję przypomina o konieczności dezynfekcji rąk- jeżeli uczniowie nie zdezynfekowali rąk przy wejściu.
  3. Zobowiązuję sprzątaczki szkolne,  aby w miarę możliwości na każdej przerwie dezynfekowały poręcze na klatkach schodowych, klamki w salach lekcyjnych  i powierzchnie ławek i stolików toaletach i innych pomieszczeniach. Wykonywane czynności należy bezwzględnie rejestrować w kartach monitoringu.

   

  Dyrektor szkoły- mgr Bernadeta Gruszka

 • Ślubowanie klas pierwszych

  W dniu Święta Edukacji Narodowej  45 pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1    im. Tadeusza Kościuszki,  złożyło Ślubowanie i zostało pasowanych przez panią dyrektor  na uczniów. Ślubowanie miało charakter uroczysty i podniosły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

 • Święto Komisji Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom najlepsze życzenia. Dziękuję za wspólny wysiłek oraz świadome i pełne rozsądku podejście do kwestii bezpieczeństwa. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania oraz szacunku. 

  dyrektor szkoły

   

 • Gwiazdka dla zwierzaka

  Drodzy Uczniowie i Rodzice,

  jak co roku to już 12 raz SP nr 1 w Proszowicach włącza się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

  Potrzebne jak zawsze karma sucha i mokra dla psa i kota. Wszystko szczelnie zapakowane.

  A także koce, kołderki, narzuty. W tym roku ze względu na epidemię prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego. Wszystkie przynoszone koce i narzuty prosimy wyprane pakować do worków foliowych, zaklejonych taśmą.

  Akcja trwa od października aż do grudnia. Rzeczy przynosimy do sali informatycznej lub sali nr 40.

  UCZMY NASZE DZIECI DOBREGO SERCA DLA SŁABSZYCH.

  Jeśli możesz nie kupuj- adoptuj!

  opiekun akcji  klasa 8a i p. J. Paluch

 • Konkurs informatyczny Bóbr

  Zapraszam do corocznego udziału

  w Konkursie Informatycznym Bóbr.

  Wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

  3 etapy:

  Skrzat  (kl. 1-3),

  Beniamin (kl. 4-6),

  Junior (kl. 7-8).

  Zapisy w pracowni komputerowej.

  Terminy i harmonogram na stronie podanej poniżej.

  Hasło i login do uzgodnienia z nauczycielem informatyki.

  Hasła z poprzednich lat działają bez zmian.

  Można już trenować przed konkursem w domu na stronie: https://www.bobr.edu.pl/

  Zadania z poprzednich lat.

  JPaluch

 • Nasi Wolontariusze w akcji „Pola nadziei – dla Hospicjum w Miechowie”.

  W ubiegłą niedzielę, 27 września 2020 roku, uczniowie naszej Szkoły pod opieką s. Tarsycji Zofii Sadowej, zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na rzecz hospicjum w Miechowie, gdzie pomoc znajdują również chorzy z naszego terenu . Uczniowie przez cały dzień, od godz. 8.00 do godz.19.00 kwestowali przy kościele po każdej Mszy Świętej. W akcji wzięło udział  30 wolontariuszy.

 • Uroczyste otwarcie drogi T. Kościuszki

  Dziś nasi podopieczni z klas trzecich uczestniczyli w uroczystościach otwarcia wyremontowanej drogi Tadeusza Kościuszki. Pokazali jak bezpiecznie wyglądać na drodze oraz przecinali wstęgę wraz z zaproszonymi gośćmi. Pani Dyrektor Bernadeta Gruszka w przemówieniu podziękowała za bezpieczeństwo jakie niesie nowa nawierzchnia wraz z oznakowaniem pionowym. To niezwykle ważne przy tak dużej szkole. Życzę wszystkim szkołom takiej drogi- mówiła.

 • Nagrody w policyjnym konkursie "Junior radzi seniorowi" rozdane

  Nagrodzeni uczniowie:

  Aleksandra Łączek klasa 8a

  Otylia Adamczyk klasa 8a

  Franek Kowęzowski klasa 6b

 • Komunikat Dyrektora szkoły

  Proszowice 11.09.2020

  PLAN LEKCJI 

  W dzienniku elektronicznym udostępniony zostanie plan lekcji dla uczniów i nauczycieli  od 14.09.2020 r.

   

  Po spotkaniu Dyrektora szkoły z Inspektorem Sanitarnym z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Proszowicach nie zaleca się mierzenia temperatury wszystkim uczniom szkoły. Temperatura będzie mierzona tylko w uzasadnionych pojedynczych przypadkach uzasadnionych złym samopoczuciem, kaszlem, katarem itp.

 • Zebranie z Rodzicami dzieci dowożonych- komunikat Dyrektora

  We wtroek 1 września Dyrektor szkoły zaprasza na godz. 16.00 rodziców dzieci dowożonych w celu zapoznania  z nowym  regulaminem  i  warunkami dowozu.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego oddziały przedszkolne i klasy 1a i 1b - komunikat Dyrektora

  Dyrektor szkoły prosi Rodziców o wyposażenie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w maseczki oraz rękawiczki na pierwsze spotkanie, aby mogło bezpiecznie odbyć się spotkanie z wychowawcami na swoich salach.

 • Wyprawka dla przedszkolaka

  1. Książka do religii dla oddziału przedszkolnego 0 "B" - " Tak! Jezus mnie koch

  Autorzy: E.Kondrak, D.Kurpiński, J.Snopek, wyd. Jednoś

   

  2. Przybory szkolnel

  - 1x blok techniczny biały - format A

  - 1x blok techniczny kolorowy - format A

  - 2x teczka na gumk

  - 1 ryza papieru ksero (500 ark. na 2 osoby

  - 1x zeszyt papierów kolorowych ( nie samoprzylepnych

  - 1x plastelina duża (Astra

  - 1x farby plakatowe (Astra) 12 kolorów + pędzelki : gruby, średni, cienk

  - kubeczek na wod

  - dowolna kolorowank

   

  3. Wyposażenie piórnika

  - kredki ołówkowe (Astra, Colorino, Jumbo, St.Majewski Bambino, Fiorello

  - pisaki (dwustronne Bipunta Fibracolor 10 szt.

  - gumka do mazani

  - ołówe

  - temperówk

  - klej w sztyfcie AMOS o gramaturze nie mniejszej niż 30

  - nożyczk

   

  4. Przybory toaletow

  - 1x mydło w płyni

  - 1x duże chusteczki higieniczne suche wyciągane z pudełk

  - 1x duże chusteczki nawilżane wyciągane z opakowani

   

  W nawiasach zostały podane konkretne sprawdzone firmy przyborów plastycznych ale oczywiście to tylko propozycja. Można skorzystać lub kupić według własnego uznani

   

  5. Każde dziecko powinno posiadać woreczek na buty oraz obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko. Ważne, aby dziecko potrafiło SAMODZIELNIE je założyć i zdją

   

  Wszystkie przybory należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka należy podpisać trwałym flamastrem. 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  W związku z odwołaniem Mszy Świętej dla uczniów w dniu 1 września 2020r. zmienia sie organizacja rozpoczęcia roku szkolnego. 

   

  Rozpoczyna się nowy rok szkolny.

  Ogromnie cieszymy się na spotkanie z naszymi uczniami. 

   

  W związku z epidemią w tym roku szkolnym uczniowie oddziałów 2-8 przychodzą do swoich sal lekcyjnych tylko na spotkanie z wychowawcami. 

  Rozpoczęcie roku szkolnego.

  godzina 8.00 klasy 2-8 w wyznaczonych salach- czas trwania spotkania 8:00-10:00

  tematem spotkania będzie organizacja roku szkolnego oraz omówienie szczegółowych wytycznych związanych ze stanem epidemicznym COVID-19

   

  o godz. 9.00 w sali gimnastycznej powitanie oddziałów przedszkolnych

  wychowawcy  0A - p K.Hajdys      0B- p A. Chorąży 

  o godz. 10.00 w sali gimnastycznej powitanie klas pierwszych

  wychowawcy 1A- p E. Bujakowska 1B- p R Ziętarska

  Po zakończeniu krótkiego spotkania z Dyrektorem Szkoły na Sali Gimnastycznej wychowawcy z dziećmi przechodzą do swoich sal lekcyjnych. Przewidziane jest również spotkanie z rodzicami oddziałów 0  i klas 1 na którym omówione zostaną zasady organizacji roku szkolnego.

   

  DO ZOBACZENIA 

  Przy wejściu do szkoły mierzona będzie temperatura ciała.

  Pamiętajmy o maseczkach i dezynfekcji rąk.

   

  Szczegółowy wykaz wejść do szkoły i przydział sal lekcyjnych.

  Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami:

  wejście główne - sala inf, 32,33,39,40,41

  wejście boczne-  sala 13,14, 21,22,23

  internat od strony podwórka - sala 47,48,49,51,52.53

  internat od strony  zerówki - sala 44,45

  wejście przy kuchni od podwórka - sala 34,35

   

  Przydział oddziałów do sal lekcyjnych      Rok szkolny 2020/2021 r.                                 

   

  STARY   BUDYNEK

  PARTER

  SALA  NR  13 klasa VII A              - wych. R. Kośmider           

  SALA  NR  14 klasa VII B              - wych. A. Komenda            

  SALA  NR  15 klasa                       - punkt wydawania posiłków

  SALA NR   17 klasa VB                  - wych. E. Grzesik

   

  I  PIĘTRO

  SALA  NR  27 klasa VI C               - wych. B. Kawalec

  SALA  NR  32 klasa VI B               - wych. K. Chojnacka

  SALA  NR  33 klasa VI A               - wych. M. Lewandowska-Derela

  SALA  NR  34 klasa I A                  - wych.  E. Bujakowska

  SALA  NR  35 klasa I B                  - wych.  R. Ziętarska

   

  II  PIĘTRO

  SALA  NR  38 klasa V a                 -  wych. M. Herman                   

  SALA  NR  39 klasa  VIII B                  - wych. J. Grzybowska

  SALA  NR  40 klasa VIII A                        - wych. J. Paluch

  SALA  NR  41 klasa VIII C                        - wych. D. Kocioł

   

  NOWY  BUDYNEK

   

  I  PIĘTRO

  SALA  NR  22 klasa IV A               - wych. M. Kieruzal

  SALA  NR  21  klasa IV B              -  wych. K. Wieczorek-Gonkiewicz

  SALA  NR  23  klasa VII C            - wych. A. Stopińska

   

  INTERNAT

   

  PARTER

  SALA  NR  44 klasa 0 B                  - wych. A.Chorąży

  SALA  NR  45 klasa 0 A                  - wych. K. Hajdys

   

  I  PIĘTRO

  SALA  NR  47 klasa IIA                 - wych. I. Komenda

  SALA  NR  48 klasa II B                 - wych. D. Bogucka

  SALA  NR  49  klasa VI D              - wych. M. Czernik

   

  II  PIĘTRO

  SALA  NR  51  klasa III C              - wych. M. Żywot

  SALA  NR  52  klasa III B              - wych. M. Korus

  SALA  NR  53  klasa III A              - wych. A. Jagła

   

   

   Proszowice, dnia 28,08.2020 r.

   

   

 • Wyprawka dla klas pierwszych

  -       ryza białego papieru A4

  -       blok rysunkowy kolorowy A4

  -       blok techniczny biały A4

  -       blok techniczny kolorowy A4

  -       plastelina

  -       kredki pastelowe / świecowe

  -       kredki ołówkowe 

  -       farby plakatowe

  -       twarda podkładka do prac plastycznych najlepiej A3 ( nie za duża )

  -       pędzle do malowania ( różnej grubości 2 sztuki)

  -       nożyczki z zaokrąglonymi końcami

  -       kubeczek na wodę - ( potrzebny podczas malowania farbami)

  -       klej w sztyfcie

  -       ołówek ( grubość HB2)

  -      pióro/długopis

  -      piórnik ( najlepiej lekki zajmujący mało miejsca w plecaku )

  -       gumka do ścierania

  -       linijka ( długość 20 cm)

  -       zeszyt 16 k w trzy linie ( najlepiej z kolorową liniaturą )

  -       zeszyt 16/32 k w kratkę

  -       zeszyt w pięciolinię ( szeroką )

  -      obuwie na zmianę

  -      2 teczki tekturowe ( cienkie ) na prace plastyczne i bloki

  -       worek na buty

  -       STRÓJ NA W-F: biała koszulka , czarne lub granatowe spodenki (ewentualnie leginsy, dresy)

  Uczniowie przybory plastyczne, bloki, podkładki zostawiają w szkole.

  PROSIMY, ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRZYBORY ZOSTAŁY PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA

   

                

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80